Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizikalne metode u kliničkoj kemiji
Kratica: FIMKLAOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 45(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dunja Rogić
Prof. dr. sc. Željko Romić
Izvođači: Maja Gregorić bacc.med.lab.di ( Laboratorijske vježbe )
Tanja Leontić bacc.med.lab.di ( Laboratorijske vježbe )
Doc. dr. sc. Dunja Rogić ( Laboratorijske vježbe )
Ljiljana Uroić bacc.med.lab.di ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Spektrofotometrija i spektrografija. Zakoni apsorpcije svijetla, spektralna fotometrija, pregledi
rada spektralne fotometrije, unutarnji i vanjski fotoefekt, receptori zračenja, prikazivanje
rezultata. Zakoni emisione analize. Nefelometrija i turbidimetrija. Optičke metode mjerenja
zamućenosti koloidnih sistema. Payleighova jednadžba. Masena spektrometrija. Princip rada
masenog spektrometra, maseni spektri. Refraktometrija i polarimetrija. Zakoni loma svijetla,
refraktometrijska aparatura. Općenito o polarizaciji svijetla, konstrukcija polarimetra,
polarimetrijska analiza. Fluorimetrija. Fluorescencija i fosforescencija, fizikalni mehanizam
fluorescencije. Fluorimetri s optičkim filtrima i spektrofluorimetri. Plamena fotometrija.
Teorijske osnove plamene fotometrije, atomska emisiona plamena fotometrija i atomska
apsorpciona spektrofotometrija. Teorijske osnove određivanja pH, kolorimetrijsko i
potenciometrijsko određivanje pH. Ion selektivne elektrode. Određivanje koncentracije
vodikovih iona. Vodikova, kinhidronova, staklena i kalomel elektroda. Ion selektivne elektrode
- potencijal membrane. Kromatografija, teorijske osnove apsorpcijske i razdjelne
kromatografije. Kromatografija na stupcu, plošna i plinska kromatografija, HPLC.
Elektroforeza, teorijske osnove, elektroforeza na papiru, tankom sloju i gelu.
Elektrofokusiranje. Imunoelektroforeza. Teorija ionskih izmjenjivača i njihova struktura.
Osnovna svojstva kationskih i anionskih izmjenjivača. Kemiluminiscencija i bioluminiscencija,
teorija i primjena u analitičkoj kemiji. Osnove instrumentalne analitike u molekularnoj biologiji.
Automatizacija u kliničkoj kemiji. Diskontinuirani i kontinuirani uređaji za automatsku analizu,
jednokanalni i višekanalni autoanalizatori. Primjena analize DNA u sudskoj medicini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, 6th Ed., Oxford, 1998.
2. G. P. Matheus: Experimental Physical Chemistry, Claredon Press, Oxford, 1985.
3. Filipović, V., Sabioncello : Laboratorijski priručnik I dio, Knjiga II, Tehnička knjiga, Zagreb 1978.
4. Štraus, B., Stavljenić Rukavina, A., Plavšić, F.: Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., odabrana poglavlja
Preporučena literatura:
5. Tiez: Fundamentals of Clinical Chemistry, odabrana poglavlja
6. Rogić D, Stavljenić-Rukavina A.: Laboratorijska dijagnostika u trećem mileniju, Acta Medica Croatica, 55;59-60, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu