Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika i biofizika
Kratica: FIZOpterećenje: 15(P) + 30(L) + 0(S) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(TJ) + 0(SJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Tematska jedinica:
Uvod u medicinsku fiziku
Opis: Osnove i primjene fizike u tri područja:
I) građa materije
II) biofizički procesi u živim organizmima
III) fizike za dijagnostičke metode
Fizičke veličine osnovne i izvedene Neke važnije matematičke funkcije koje opisuju fizičke veličine , vektori i skalari
Obrazloženje: Temelj za razumijevanje osnova primjena fizike u biologiji i medicini
Predavanja Vježbe Opterećenje studenata /u satima/
/sati/ /sati/ izravno neizravno
1 4 5 5
I) Osnove građe materije i međudjelovanja
Elementarne čestice (stabilne i nestabilne) i međudjelovanja. (gravitacijska, električna, slaba i nuklearna) i pojam polja. Bohrov model atoma. Građa atoma, ion, izotop. Paulijev princip i njegov utjecaj na građu atoma. Apsorpcija, spontana i stimulirana emisija zračenja.. Pojam radioaktivnosti i vrste radioaktivnog zračenja. Zakon radioaktivnog raspada, vrijeme poluraspada. Radioizotopi i spektrograf masa. Ionizacijsko zračenje (alfa, beta,y,n,x), prodornost y-zračenja.
Obrazloženje: Osnove za razumijevanje međudjelovanja tvari i zračenja
Predavanja Vježbe Opterećenje studenata /u satima/
/sati/ /sati/ izravno neizravno
4 4 8 14

II)osnove za biofizičke procese u živim organizmima
Mehanika kostura i transformacija sila: Rad, Snaga, Energija. Zakon sačuvanja energije. Zakretni moment. Poluga. Težište. Ravnoteža. Naprezanje. Princip rada (ultra)centrifuge. Uho-mehaničko pojačalo
Životinja i njen termički okoliš: Temperatura i molekularno gibanje. Zakoni termodinamike. Termičko rastezanje čvrstih tvari. Toplinski kapacitet. Agregatna stanja. Kalorična vrijednost hrane. Prelaženje topline. Rashladni uređaji.
Osnove fizike za krvnožilni sustav: Gustoća tvari Napetost površine. Bernoullijeva jednadžba sustav Ukapljivanje plinova.
Osnove fizike za model biološke membrane: Elektroliti i njihova vodljivost. Izvori elektromotorne sile. Biološki potencijal (Nerstova jednadžba). Prijenos električnog impulsa živcima. Magnetski tok. Magnetska indukcija i permeabilnost. Lorentzova sila. Elektromagnetska indukcija. Elektrčni otpor ljudskog tijela.
Vid i optička pomagala Leće i njene karakteristične točke. Dijelovi mikroskopa (mehanički i optički) i njihova uloga pri mikroskopiranju. Stvaranje slike u oku. Disperzija bijele svjetlosti. Beer-Lambertov zakon apsorpcije. Spektralna analiza. Polarizacija elektromagnetskog vala. Svojstva infracrvenog (IR) zračenja. Zračenje crnog tijela. Spektar elektromagnetskog zračenja. Fotoelektrični efekt. Dualna priroda svjetlosti.
Obrazloženje: Razumijevanje osnovnih svojstava mehanike tekućina i plina i primjena na krvno-žilni sustav i disanje i termički okoliš živih organizama.

Predavanja Vježbe Opterećenje studenata /u satima/
/sati/ /sati/ izravno neizravno
6 18 24 36

III) osnove fizike za dijagnostičke metode
Interakcija zvučnih i elektromagnetskih valova s tvari. Rezonancija. Jednadžba vala. Interferencija valova. Transverzalni i longitudinalni valovi. Slobodan harmonički oscilator (idealan i realan).Ultrazvuk i njegova primjena u medicini.Laseri, Rendgenska cijev. Mjerenje ionizcijskog zračenja. UV IR spektroskopije i Nuklearna magnetska rezonancija i oslikavanje
Obrazloženje:
Osnove za razumijevanje primjena u medicinskoj dijagnostici
Predavanja Vježbe Opterećenje studenata /u satima/
/sati/ /sati/ izravno neizravno

4 4 8 14

Ukupno
15 30 45 69
Obavezna literatura:
1. 1. C. HILYARD, H.C. BIGGIN: FIZIKA ZA BIOLOGE ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB, 1984. ILI 1989. 2. D. M. BURNS, S. G. G. MACDONALD: FIZIKA ZA BIOLOGE I MEDICINARE, ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB, 1980. 3. D. WINTERHALTER, A. SLIEPČEVIĆ, A. KUNTARIĆ, K
Preporučena literatura:
2. 1. J. N. HERAK: OSNOVE KEMIJSKE FIZIKE; Zagreb, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2001. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) 2. J. BRNJAS KRALJEVIĆ: FIZIKA ZA STUDENTE MEDICINE, I DIO, 2001, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu