ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketa

Sadržaj

Opis

Detalji ankete s linkovima na rezultate obrade, rezultate ankete te na popis nastavnika koji sudjeluju u anketi. Dohvaćaju se i podaci o vrstama nastave koju izvodi izvođač koji se procjenjuje, podaci o elementima strukture studija kojima je omogućena anketa te podaci o predmetima za koje se provodi anketa. Ako grupa ispitanika nisu svi, tada se dohvaćaju i podaci o konkretnim studentima ili nastavnicima koji ispunjavaju anketu.

Linkovi

Primjer


{
  "sifra": 2,
  "naziv": "Anketni list za procjenu nastavnika (V2)",
  "semestar": 1,
  "vrstaIspitanika": "studenti",
  "grupaIspitanika": "svi",
  "anonimna": "Da",
  "objavljena": "Ne",
  "pocetakAnkete": "20.12.2010.",
  "krajAnkete": "20.02.2011.",
  "_links": {
    "anketa_anketa_rezultatiobrade": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/2/akademskagodina/2010/semestar/1/rezultati/obrada"
    },
    "anketa_anketa_rezultati": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/2/akademskagodina/2010/semestar/1/rezultati"
    },
    "anketa_anketa_nastavnici": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2/nastavnici"
    },
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/anketa/akademskagodina/2010/semestar/1/sifra/2"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/anketa/anketa/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "vrsteNastaveKojeIzvodiIzvodacKojiSeProcjenjuje": [
      {
        "oznaka": "A",
        "_links": {
          "katalog_nastavniprogram_vrstanastave": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastave"
          }
        },
        "_embedded": {
          "nazivi": [
            {
              "oznakaJezika": "hr",
              "naziv": "Auditorne vježbe",
              "oznaka": "A"
            },
            {
              "oznakaJezika": "en",
              "naziv": "Exercises",
              "oznaka": "E"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "oznaka": "L",
        "_links": {
          "katalog_nastavniprogram_vrstanastave": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastave"
          }
        },
        "_embedded": {
          "nazivi": [
            {
              "oznakaJezika": "hr",
              "naziv": "Laboratorijske vježbe",
              "oznaka": "L"
            },
            {
              "oznakaJezika": "en",
              "naziv": "Laboratory exercises",
              "oznaka": "LE"
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "objektProcjeneAnkete": {
      "sifra": 3,
      "opis": "predmet",
      "_links": {
        "katalog_anketa_objektprocjeneankete": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/objektprocjeneankete"
        }
      }
    },
    "ustanovaKojaDefiniraAnketu": {
      "sifra": 9996,
      "naziv": "Sveučilište u Zagrebu",
    },
    "predmeti": [
      {
        "sifra": 12345,
        "naziv": "Baze podataka",
        "sifraIzvedbe": 1,
        "sifraKomponente": 1,
        "studenataUpisalo": 129,
        "studenataMozePristupiti": 0,
        "studenataPristupilo": 0,
        "_links": {
          "nastavniprogram_predmet": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/12345"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 11234,
        "naziv": "Diferencijalna geometrija",
        "sifraIzvedbe": 1,
        "sifraKomponente": 1,
        "studenataUpisalo": 141,
        "studenataMozePristupiti": 0,
        "studenataPristupilo": 0,
        "_links": {
          "nastavniprogram_predmet": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/predmet/sifra/11234"
          }
        }
      }
    ],
    "elementiStruktureStudija": [
      {
        "sifra": 12,
        "naziv": "Studij geodezije",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/12"
          }
        }
      },
      {
        "sifra": 13,
        "naziv": "Studij geinformatike",
        "_links": {
          "nastavniprogram_ess": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/13"
          }
        }
      }
    ]
  }
}