ISVU REST API v2.0 - HAL - anketa_anketa_rezultatiobrade

Sadržaj

Opis

Rezultat obrade za anketu u XML formatu. XML dokument ima strukturu definiranu shemom rezultatiobradeanketezavu-v1.xsd.

Linkovi

Nema linkova.

Primjer


<?xml version="1.0" encoding="cp1250" ?>
<anketa>
  <opciPodaci>
    <sifAnketa>2</sifAnketa>
    <nazAnketa>Anketni list za procjenu nastavnika (V2)</nazAnketa>
    <sifVU>123</sifVU>
    <nazVU>Fakultet</nazVU>
    <sifNadOrgJed>9996</sifNadOrgJed>
    <nazNadOrgJed>Sveučilište u Zagrebu</nazNadOrgJed>
    <akGodina>2010</akGodina>
    <rbrElUstNast>1</rbrElUstNast>
    <oznElUstNast>S</oznElUstNast>
    <datumOd>20.12.2010</datumOd>
    <datumDo>20.02.2011</datumDo>
    <vrIspitanik>1</vrIspitanik>
    <grupaIspitanik>1</grupaIspitanik>
    <anonimna>D</anonimna>
    <sifOrgJedVlasnikAnketa>9996</sifOrgJedVlasnikAnketa>
    <nazOrgJedVlasnikAnketa>Sveučilište u Zagrebu</nazOrgJedVlasnikAnketa>
  </opciPodaci>
  <brojPristupnika>42</brojPristupnika>
  <brojNastavnika>0</brojNastavnika>
  <ukupanBrojOdgovora>206</ukupanBrojOdgovora>
  <rezultatiPremaSkupiniProcjenjivaca/>
  <rezultatiPremaCjelokupnomUzorku>
    <pitanje avg="1.6829" mod="2" n="41" sifPitanje="4" stdev="0.4653" sum="69">
      <razred count="13" value="1"/>
      <razred count="28" value="2"/>
    </pitanje>
    <pitanje avg="2.7381" mod="3" n="42" sifPitanje="5" stdev="0.6195" sum="115">
      <razred count="4" value="1"/>
      <razred count="3" value="2"/>
      <razred count="35" value="3"/>
    </pitanje>
    <pitanje avg="2.3810" mod="3" n="42" sifPitanje="6" stdev="0.6529" sum="100">
      <razred count="4" value="1"/>
      <razred count="18" value="2"/>
      <razred count="20" value="3"/>
    </pitanje>
    <pitanje avg="3.5000" mod="3" n="42" sifPitanje="7" stdev="0.9574" sum="147">
      <razred count="6" value="2"/>
      <razred count="17" value="3"/>
      <razred count="11" value="4"/>
      <razred count="8" value="5"/>
    </pitanje>
    <pitanje avg="4.8462" mod="5" n="39" sifPitanje="8" stdev="0.5791" sum="189">
      <razred count="1" value="2"/>
      <razred count="1" value="3"/>
      <razred count="1" value="4"/>
      <razred count="36" value="5"/>
    </pitanje>
    <pitanje n="0" sifPitanje="10"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="11"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="12"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="13"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="14"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="15"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="16"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="17"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="18"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="19"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="20"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="21"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="22"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="23"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="100"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="101"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="102"/>
    <pitanje n="0" sifPitanje="103"/>
  </rezultatiPremaCjelokupnomUzorku>
  <rezultatiPremaNastavnikPredmet/>
  <katalog>
    <pitanje sifPitanje="4" tekst="Spol" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="5" tekst="Vaša prisutnost na nastavi ovoga kolegija" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="6" tekst="Kakav je, na početku nastave, bio Vaš interes za sadržaje koje kolegij obrađuje" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="7" tekst="Koja Vam je do sada najčešća ocjena u indeksu?" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="8" tekst="Koju ocjenu očekujete iz ovog kolegija?" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="10" tekst="Kroz nastavu pokazuje dobro poznavanje sadržaja kolegija." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="11" tekst="Na postavljena pitanja odgovara stručno i spremno." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="12" tekst="Kvalitetnim primjerima i zadacima olakšava razumijevanje sadržaja." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="13" tekst="Jasno i razumljivo izlaže/demonstrira nastavne sadržaje." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="14" tekst="Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="15" tekst="Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="16" tekst="Nastava je zanimljiva i dinamična." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="17" tekst="Uporabom nastavnih pomagala i suvremene tehnologije podiže kvalitetu nastave." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="18" tekst="Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="19" tekst="Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="20" tekst="Dostupan je i susretljiv za konzultacije sa studentima." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="21" tekst="Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obaveze." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="22" tekst="Nastavu održava redovito i na vrijeme." tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="23" tekst="Koju biste opću ocjenu dali ovom nastavniku/nastavnici u cjelini?" tip="pitanje"/>
    <pitanje sifPitanje="100" tekst="Ukupna ocjena nastavnika - prosjek 13 pitanja" tip="grupa"/>
    <pitanje sifPitanje="101" tekst="Studentska percepcija stručnosti nastavnika" tip="grupa"/>
    <pitanje sifPitanje="102" tekst="Procjena kvalitete izvedbe nastave" tip="grupa"/>
    <pitanje sifPitanje="103" tekst="Procjena motivacije i odnosa sa studentima" tip="grupa"/>
  </katalog>
</anketa>