ISVU Centar potpore

ISVU Centar potpore je organizacijska jedinica unutar hijerarhije organizacijskih jedinica Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu, koja osigurava pouzdano i ispravno funkcioniranje ISVU-a, planira i obavlja poslove održavanja i razvoja ISVU-a, te daje tehničku podršku korisnicima ISVU-a.
Email: isvu@srce.hr
Tel.: +385 1 6165 862
Fax: +385 1 6165 867
Adresa: Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb