Informacije o nastavnim programima, akademskim kalendarima, organizacijskim strukturama... visokih učilišta uključenih u ISVU.
  Pristup sustavu za registrirane korisnike.
  Upute za rad s ISVU modulima.
 
 
  Zbirni podaci visokih učilišta evidentiranih u ISVU u otvorenom formatu.