MODUL RASPORED SATI

Putem ovog modula omogućeno je:

 • izrada i pregled rasporeda sati
 • izrada tjednog rasporeda sati
 • ispis rasporeda sati
 • objava rasporeda sati na Studomatu i ISVU web stranicama
 • evidencija ograničenja za raspored na koja sustav upozorava prilikom izrade rasporeda
 • evidencija dozvoljenih kolizija u rasporedu
 • evidencija i pregled zauzeća dvorana na visokom učilištu

Modul Raspored sati povezan je sa ostalim modulima u ISVU na sljedeći način:

S MODULOM STUDIJI I STUDENTI:

 • u modulu Studiji i studenti (Sis) i modulu Raspored sati može se voditi evidencija podataka o dvoranama na visokom učilištu
 • u oba modula može se voditi evidencija akademskog kalendara za visoko učilište i evidencija tjedana nastave unutar semestra
 • u oba modula može se evidentirati nastavne grupe za predmet i obaviti raspoređivanje studenata u nastavne grupe

S MODULOM ISPITI:

 • nakon što je u modulu Studiji i studenti (Sis) ili u modulu Raspored sati obavljeno raspoređivanje studenata u nastavne grupe, moguće je prilikom izrade rasporeda za ispit odabrati studente koji su raspoređeni u neku nastavnu grupu
SA STUDOMATOM:
 • objavljen Raspored sati vidljiv je na Studomatu
SA ISVU WEB StrANICAMA
 • objavljen Raspored sati vidljiv je na ISVU web stranicama

* Više o modulu Raspored sati možete saznati ovdje.