MODUL STUDIJI I STUDENTI

Studiji i studenti temeljni je modul ISVU sustava.

Putem ovog modula vodi se evidencija podataka o:

 • studijima koji se izvode na visokom učilištu
 • sadržajima predmeta, nastavnim programima i akademskom kalendaru
 • uvjetima za upis više godine studija i parcijalni upis
 • ispisuju se naljepnice za indeks
 • osobnim podacima studenata
 • upisnim listovima studenata
 • školarinama studenata (ukoliko se ta opcija odabere)
 • pravima na prehranu
 • studentovom diplomskom zadatku

Modul Studiji i studenti (SiS) povezan je sa ostalim modulima u ISVU na sljedeći način:

S MODULOM ISPITI:

 • evidentirani ispitni rokovi u SiS vidljivi su i u modulu Ispiti
 • ocjene evidentirane u modulu Ispiti mijenjaju status predmeta na studentovom upisnom listu koji se nalazi u modulu SiS
SA STUDOMATOM:
 • modul SiS omogućuje uključivanje i isključivanje određene opcije na Studomatu
 • samo u vremenskom periodu definiranom u SiS na Studomatu je omogućen upis nastavne godine, upis izbornih predmeta i slično
 • ispitni rokovi definirani u modulu SiS vidljivi su na Studomatu
 • definira se period do kojeg student ima pravo prijaviti/odjaviti ispit putem Studomata
 • školarine definirane u SiS vidljive su svakom studentu na Studomatu
 • prava na prehranu izračunata u SiS vidljiva su na Studomatu
S MODULOM RASPORED SATI:
 • ukoliko su potrebni podaci evidentirani u SiS, grupama studenata se može napraviti raspored sati bez preklapanja u dvoranama, s predavačima…
S NASTAVNIČKIM PORTALOM
 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o predmetima (opisani sadržaj predmeta) koji su opisani u SiS
 • vodi se evidencija o diplomskom zadatku studenta
SA ISVU WEB StrANICAMA
 • nastavni programi i akademski kalendari evidentirani u SiS mogu se objaviti na ISVU web stranicama
S MODULOM RAZREDBENI POSTUPAK:
 • podaci pripremljeni u modulu Razredbeni postupak učitavaju se u SiS

Sustav podržava višejezičan opis dijelova nastavnog programa (nazivi predmeta i opis sadržaja predmeta), što, osim na hrvatskom, omogućuje generiranje stranica i na stranom jeziku.
Slično tomu, ISVU podržava i izdavanje potvrda i uvjerenja na stranim jezicima.

Ako ustanova želi, pomoću ISVU-a se mogu voditi financijske obaveze onih studenata koji moraju plaćati studij, a studenti tada putem Studomata imaju uvid u stanje svojih financija.

* Više o modulu Studiji i studenti možete saznati ovdje.

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu