Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tekst, redatelj, glumac ( A 200-2 )
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(DR) + 0(E) + 0(L) + 0(MRU) + 0(T) + 0(TJ) + 0(S) + 0(PK) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(SK)
Nositelji: red. prof. art. Branko Brezovec
Izvođači: Anja Maksić Japundžić akad. red. ( Predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Umjetnički kolegij koji obrađuje razlicite odnose trijade tekst, redatelj, glumac, njihovu sukcesiju, prozimanje, jukstaponiranje; dijegeticke i mimeticke principe, razbijanje dramske geometrije i slaganje aktantske vrteske; dekodiranje i desifriranje.

Ulazne kompetencije:
Položen ispit : Rezija IIb

Ishodi učenja:
Sposobnost razvijanje razlicitih strategija unutar generativnog modela diskursa koje omogucavaju i olaksavaju principe redateljske pristupnosti i postupnosti.

Sadržaj predmeta:
1. UVOD Analiza trijade tekst redatelj glumac. Mejerholjd: teatar trokuta ili teatar direktne linije. Prednosti i nedostaci.

2. PERMUTACIJA ELEMENATA NIZA Ukazivanje na mogućnosti drugačijeg redosljeda: tekst redatelj glumac. Permutacije: tekst glumac redatelj, glumac tekst redatelj, glumac redatelj tekst, redatelj glumac tekst, redatelj tekst - glumac

3. ANALIZA POJEDINIH REDOSLJEDA 1 Analiza i davanje primjera za svaki pojedini lanac. Reperkusije u prostoru smisla i značenja.

4 ANALIZA POJEDINIH REDOSLJEDA 2. Analiza i davanje primjera za svaki pojedini lanac. Reperkusije u prostoru smisla i značenja.

5. TEKST Tekst u svom ontološkom statusu. Dramski tekst problemi dramske analize. Baluhati: emocionalna i dinamička riječ.

6. AKTANTSKI MODEL 1. Aktantski model: Ubersfeld. Analiza aktantskih parova, trokuta. Akter uloga.

7. AKTANTSKI MODEL 2. Izbor privilegiranog aktantskog modela na primjerima dramskih tekstova.

8. DRAMSKA GEOMETRIJA 1. Otvorenazatvorenapoluotvorena geometrija. Dramski trokut, kvadrat, dijagonala, paralela.

9. DRAMSKA GEOMETRIJA 2. Redateljska destrukcija dramske geometrije na primjerima dramskih tekstova.

10. DRAMSKA GEOMETRIJA 3. Redateljska destrukcija dramske geometrije na primjerima dramskih tekstova.

11. DRAMATURG 1. (Strukturiranje) Dramaturg kao najvažnija cezura niza: tekst redatelj glumac. Problem strukturiranja predstave kroz problem dramaturškog sažimanja. Funkcija sažimatelja: pisacteoretičar, dramaturg, redatelj, koreograf, scenograf, producent.

12. DRAMATURG 2. Smisao i primjeri štrihova.

13. DRAMATURG 3. Problem dramskog širenja i disperzije. Postupci i primjeri kontrapunta, jukstaponiranja.

14. DEKODIRANJE I DEŠIFRIRANJE 1. Sinteza predavanja o aktantskom modelu, dramskoj geometriji i strukturiranju. Analiza pojmova: dekodiranjedešifriranje. Direktna režija ili mtier.

15. DEKODIRANJE 2 DEŠIFRIRANJE 2. Rad dekodiranja i dešifriranja na primjerima dramskih i epskih tekstova. Dante: Raj. Steiger: lirsko epsko, dramsko.


Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: 1. Jean Luis Barrault: Mise en scne de Phedre, ditions du Seuil, Paris, 1972. Branko Gavella: Glumac i kazalište, Sterijino pozorje, Novi Sad 1967. Mirjana Miočinović: Moderna teorija drame (zbornik), Nolit, Beograd, 1981. Patrice Pavis: Pojmovnik teatra, Antibarbarus, Zagreb, 2004. Anne Ubersfeld: Čitanje pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982. 2. Preporučena literatura: .Eugenio Barba, Nicola Savarese: A Dictionary of Theatre Anthropology, London, 1991. Branko Gavella: Književnost i kazalište, MH, Zagreb, 1970. Alain Knapp: Une cole de la creation thtrale, Actes Sud, Paris, 1993. Vsevolod E. Mejerholjd: O pozorištu, Nolit, Beograd, 1976. Thomas Richards: Travailler avec Grotowski, Actes SudAcadmie exprimentale des thtres, 1995. Eugenio Barba: Thtre: solitude, mtier, rvolte, L Entretemps, Saussan, 1999. Charles Baudelaire: Spleen Pariza, Znanje, Zagreb, 1982. Alighieri Dante: Raj, MH, Zagreb, 1961. Julian Hilton: Performance, The Macmillan Press, London, 1993. Hans-Thies Lehmann: Postdramsko kazalište, CDU, Zagreb, 2004. William Shakespeare: San ivanjske noći, MH, Zagreb, 1970.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
SK - Sekcijske vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu