Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mehanika II
Kratica: MEH-IIOpterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Hinko Wolf
prof. dr. sc. Janoš Kodvanj
doc. dr. sc. Marko Jokić
doc. dr. sc. Zvonimir Tomičević
Izvođači: Damjan Čakmak mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
Bruno Dogančić mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
Ante Jurčević mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Frane Pamuković ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Zvonimir Tomičević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj ovog kolegija je osposobljavanje studenata za rješavanje svih onih inženjerskih zadataka koji uključuju kinematiku i dinamiku strojeva, vozila, robota i manipulatora.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položena Mehanika I

Obaveze studenata:
Redoviti pohađanje i sudjelovanje u nastavi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Studenti postižu pozitivnu ocjenu ukoliko redovito pohađaju nastavu (10%), polože tri kolokvija koji obuhvaćaju dijelove gradiva predmeta i održavaju se tijekom semestra (35 %), zadovolje na pismenom dijelu ispita (35 %) i usmenom ispitu (20 %).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Provođenje studentskih anketa s evaluacijom nastavnika i predmeta.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

odrediti položaj, brzinu i ubrzanje točke kod pravocrtnog ikrivocrtnog gibanja,
odrediti položaj, brzinu i ubrzanje točke kod translacije, rotacije tijela okonepomične osi, planarnog i sfernog gibanja krutog tijela,
odrediti položaj, brzinu i ubrzanje točke kod složenog gibanja,
odrediti dinamičke momente tromosti tijela,
primijeniti 2. Newtonov zakon gibanja na česticu, sustav čestica ikruto tijelo,
primijeniti D"Alembertov princip na česticu, sustav čestica i krutotijelo,
primijeniti zakone očuvanja mehaničke energije, kinetičkeenergije, količine gibanja i kinetičkog momenta na gibanja čestice,sustava čestica i krutoga tijela,
odrediti dinamičke reakcije kod rotacije tijela oko nepomične osi,
analizirati gibanje čestica i tijela pri sudaru.

Predavanja
1. Uvod. Putanja, brzina i ubrzanje. Pravocrtno gibanje.
2. Posebni zadaci s pravocrtnim gibanjem. Harmonijsko gibanje čestice. Krivocrtno gibanje čestice u nekoliko koordinatnih sustava.
3. Prirodni koordinatni sustav. Položaj krutog tijela u prostoru. Translacija krutog tijela.
4. Rotacija oko nepomične osi. Ravninsko gibanje. Trenutni pol brzina i trenutni pol ubrzanja. Poloide.
5. Plan brzina i ubrzanja. Sferno gibanje, kutna brzina i kutno ubrzanje.
6. Kinematika složenog gibanja čestice. Slaganje rotacija.
7. Jednadžbe gibanja čestice. D"Alembertov princip.
8. kolokvij
9. Mehanički rad i snaga. Kinetička energija i zakon kinetičke energije. Potencijalna energija.
10. Zakon održanja mehaničke energije. Impuls i količina gibanja. Zakon količine gibanja.
11. Moment količine gibanja i zakon momenta količine gibanja. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica.
12. Dinamika krutog tijela, translacija, rotacija oko nepomične osi.
13. Kinetički moment kod rotacije tijela. Dinamičke reakcije u osloncima. Dinamika ravninskog gibanje tijela, jednadžbe gibanja.
14. kolokvij
15. Sudari čestica.Sudari čestica i krutog tijela. Sudar dvaju rotirajućih tijela. Stacionarno gibanje giroskopa.

Vježbe
1. Primjeri za pravocrtno gibanje.
2. Primjeri za pravocrtno, harmonijsko i krivocrtno gibanje čestice.
3. Primjeri za krivocrtno gibanje čestice.
4. Primjeri za rotaciju oko nepomične osi i ravninsko gibanja tijela.
5. Primjeri za plan brzina i plan ubrzanja.
6. Primjeri za složeno gibanje čestice. Zadaci sa slaganjem rotacija.
7. Primjeri za jednadžbe gibanja čestice.
8. Primjeri za jednadžbu gibanje čestice i D"Alembertov princip.
9. Primjeri za zakon kinetičke energije i potencijalnu energiju.
10. Primjeri za zakon održanja mehaničke energije i zakona količne gibanja.
11. Centralno gibanje. Primjeri za dinamiku sustava čestica.
12. Primjeri za dinamiku rotacije krutog tijela oko nepomične osi.
13. Određivanje dopunskih reakcija kod rotacije krutog tijela. Primjeri za dinamiku ravninskog gibanja krutog tijela.
14. Primjeri za dinamiku ravninskog gibanja krutog tijela. Sudar čestica.
15. Primjeri za sudare čestica i dvaju rotirajućih tijela.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Jecić, S., Kinematika krutih tijela, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.;
2. Jecić, S., Mehanika II, Kinematika i dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.;
3. Meriam, J.L., Dynamics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.;
4. Jurum-Kipke, J., Wolf, H., Muftić, O., Mehanika u prometu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
5. Matejiček, F., Kinematika sa zbirkom zadataka, Strojarski fakultet u Slavonskom brodu, Slavonski brod, 2009.
6. Matejiček, F., Kinetika sa zbirkom zadataka, Strojarski fakultet u Slavonskom brodu, Slavonski brod, 2010.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Mehanika I
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu