Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku
Kratica: PKVENGOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Olinka Breka
v. pred. dr. sc. Snježana Kereković
Izvođači: v. pred. dr. sc. Olinka Breka ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovama poslovnog engleskog jezika i razvijanje vještina slušanja s razumijevanjem i govora potrebnih u poslovnoj komunikaciji. Usvajanje osnovnog poslovnog vokabulara, vokabulara telefonske komunikacije, dogovaranja, pregovaranja i prezentiranja. Svladavanje jezičnih struktura tipičnih za engleski poslovni jezik.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položen Tehnički engleski jezik.

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u u nastavi, samostalno istraživanje u svrhu izvještavanja i prezentiranja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivno sudjelovanje na nastavi (izvješća, rasprave, okrugli stolovi): 60 % ukupne ocjene Jedan kolokvij: 20 % Usmeni ispit: 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Testiranje obrađenog gradiva, ukazivanje na neusvojena znanja, samoevaluacija predmeta i primijenjenih nastavnih metoda

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Analizirati i interpretirati različite društvene konvencije, osobito u poslovnome okruženju. Raščlaniti i interpretirati sastavnice interkulturalne kompetencije (IK) te primijeniti IK vještine u multikulturnom poslovnom okruženju. Razviti i primijeniti vještine uspješne usmene poslovne komunikacije (telefoniranje, intervju, poslovni sastanci, pregovaranje). Organizirati i primijeniti u usmenoj i pismenoj komunikaciji stručno (poslovno i tehničko) nazivlje i fraze iz područja navedenih u nastavnom planu. Odabrati, prosuditi i primijeniti ideje i argumente (rasprave). Primijeniti poslovna znanja,vještine i jezične fraze u poslovnom pisanju (poslovno pismo, životopis, molba). Prikupiti, organizirati i prezentirati podatke vezane uz poslovne i tehničke teme. Analizirati, vrednovati i primijeniti vještine rješavanje problema i rada u timu.

Predavanja
1. Društvene konvencije u globaliziranom svijetu i interkulturalna kompetencija (upoznavanje, predstavljanje, pozdravljanje, isprike, zahvale, prihvaćanje, odbijanje, neformalni razgovor, verbalna i neverbalna komunikacija)
2. Poslovno telefoniranje i dogovaranje sastanaka
3. Poslovni sastanci priprema za sastanak, strukturiranje i izvedba sastanka
4. Zapošljavanje zahtjevi poslodavaca
5. Molba na natječaj za posao ili stipendiju i životopis
6. Intervju za posao
7. Moj idealan posao
8. Provjera znanja
9. Poslovno dopisivanje
10. Vještina usmenog prezentiranja
11. Vještina pregovaranja
12. Rješavanje problema
13. Timski rad
14. Pregled nastavne građe i evaluacija
15. Kolokvij

Vježbe
1. Primjeri primjene društvenih konvencija i interkulturalne kompetencije.
2. Igre uloga na temu telefoniranja i dogovaranja sastanaka.
3. Simulacija sastanka na zadanu temu. Uloge: voditelj, sudionici, zapisničar sastanka.
4. Primjeri znanja, vještina i osobina ličnosti poželjnog kandidata rasprava (iznošenje i argumentiranje stavova).
5. Pisanje molbe i životopisa.
6. Simulacija intervjua za posao.
7. Rasprava o faktorima koji utječu na zadovoljstvo na poslu: izražavanje vlastitog mišljenja i stava; argumentiranje i obrazlaganje.
8. Provjera znanja
9. Primjeri različitih poslovnih pisama; sastavljanje poslovnih pisama i emaila
10. Vježbe prezentiranja poslovnih i tehničkih tema.
11. Simulacija pregovaranja na zadanu temu.
12. Vježba rješavanja zadanih problema i pisanje tehničkog izvješća.
13. Simulacija rada tima na projektu.
14. Pregled nastavne građe i evaluacija
15. Kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Radni materijali za kolegij Poslovne komunikacije na engleskom jeziku
Preporučena literatura:
2. M. Duckworth, R. Turner: Business Result, Upper-intermediate, Oxford, 2008
3. M. Powell, J. Allison: In Company 3.0, Upper-intermediate level, Macmillan Education, 2014
4. B. Tomallin: Key Business Skills, Collins, 2012
5. A. Pilbeaam: Market Leader ESP Book - Working across cultures, Pearson-Longman and Financial Times, 2010
6. M.Powell, R Martinet, R. Jillet: New Business Matters, Thomson&Heinle, 2004
7. D.Cotton,D. Falvey, S. Kent: Market Leader, New Edition, Upper-intermediate, Pearson-Longman and Financial Times, 2006
8. P. Strutt, Market Leader, Business Grammar and Usage, Longman and Financial Times, 2001.
9. P. Emmerson: BusinessGrammar Builder for class and selfstudy, Macmillan, 2002
10. LongmanBusiness English Dictionary, Longman, 2000
11. http: //www.theengineer.co.uk/
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu