Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovne komunikacijske vještine na njemačkom jeziku
Kratica: PKVNJOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Vesna Cigan
v. pred. dr. sc. Snježana Kereković
Izvođači: v. pred. mr. sc. Vesna Cigan ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovama poslovnog njemačkog jezika i razvijanje vještina slušanja s razumijevanjem i govora potrebnih u poslovnoj komunikaciji. Usvajanje osnovnog poslovnog vokabulara, vokabulara telefonske komunikacije, dogovaranja, pregovaranja i prezentiranja. Svladavanje jezičnih struktura tipičnih za njemački poslovni jezik.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Poznavanje njemačkog jezika na razini A2

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u u nastavi, samostalno istraživanje u svrhu izvještavanja i prezentiranja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivno sudjelovanje na nastavi (simulacije različitih komunikacijskih situacija, prezentiranje, poslovno dopisivanje): 60 % ukupne ocjene Jedan kolokvij: 20 %; Usmeni ispit: 20 %

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Testiranje obrađenog gradiva, ukazivanje na neusvojena znanja, samoevaluacija rada nastavnika i primijenjenih nastavnih metoda

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Analizirati i interpretirati različite društvene konvencije, osobito u poslovnome okruženju. Raščlaniti i interpretirati sastavnice interkulturalne kompetencije (IK) te primijeniti IK vještine u multikulturnom poslovnom okruženju. Razviti i primijeniti vještine uspješne usmene poslovne komunikacije (telefoniranje, intervju, poslovni sastanci, pregovaranje). Organizirati i primijeniti u usmenoj i pismenoj komunikaciji stručno (poslovno i tehničko) nazivlje i fraze iz područja navedenih u nastavnom planu. Odabrati, prosuditi i primijeniti ideje i argumente (rasprave). Primijeniti poslovna znanja,vještine i jezične fraze u poslovnom pisanju (poslovno pismo, životopis, molba). Prikupiti, organizirati i prezentirati podatke vezane uz poslovne i tehničke teme. Analizirati, vrednovati i primijeniti vještine rješavanje problema i rada u timu.

Predavanja
1. Društvene konvencije u globaliziranom svijetu. Primjeri primjene bontona u poslovnim situacijama (upoznavanje, predstavljanje, pozdravljanje, isprike, zahvale, prihvaćanje, odbijanje).
2. Poslovno telefoniranje i dogovaranje sastanaka.
3. Poslovni sastanci priprema za sastanak, strukturiranje i izvedba
4. Zapošljavanje. Zahtjevi poslodavaca:
5. Molba na natječaj za posao ili stipendiju i životopis.
6. Intervju za posao.
7. Moj idealan posao.
8. Provjera znanja
9. Poslovno dopisivanje
10. Vještina usmenog prezentiranja
11. Vještina pregovaranja
12. Rješavanje problema.
13. Timski rad
14. Pregled nastavne građe
15. Kolokvij

Vježbe
1. Primjeri primjene društvenih konvencija i interkulturalne kompetencije.
2. Igre uloga na temu telefoniranja i dogovaranja sastanaka.
3. Simulacija sastanka na zadanu temu. Uloge: voditelj, sudionici, zapisničar sastanka.
4. Primjeri znanja, vještine, osobine ličnosti poželjnog kandidata
5. Pisanje molbe i životopisa
6. Simulacija intervjua za posao.
7. Izražavanje vlastitog mišljenja i stava. Argumentiranje i obrazlaganje
8. Evaluacija.
9. Primjeri različitih poslovnih pisama; sastavljanje poslovnih pisama i emaila
10. Vježbe prezentiranja poslovnih i tehničkih tema.
11. Simulacija pregovaranja na zadanu temu.
12. Vježba rješavanja zadanih problema i pisanje tehničkog izvješća.
13. Simulacija rada tima na projektu.
14. Pregled nastavne građe i evaluacija
15. Kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Njemački
Obavezna literatura:
1. Radni materijali za kolegij Poslovne komunikacijske vještine na njemačkom jeziku
Preporučena literatura:
2. Maria Steinmetz, Heiner Dintera: Deutsch für Ingenieure, Springer Vieweg, 2014.
3. Annette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf, Deutsch als Fremd- und Zeitsprache, Hueber Verlag, 2013.
4. Volker Eismann: Erfolgreich bei Präsentationen, Goethe Institut, Cornelsen, 2006.
5. Volker Eismann: Erfolgreich in Besprechungen, Goethe Institut, Cornelsen, 2006.
6. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation, Goethe Institut, Cornelsen, 2006.
7. Volker Eismann: Erfolgreich in Verhandlungen, Goethe Institut, Cornelsen, 2006.
8. Volker Eismann: Wirtschafts-Kommunikation Deutsch, Langenscheidt, Goethe Institut, 2000.
9. Jörg Braunert, Wolfram Schlenker: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Klett Verlag 2005.
10. Axel Hering, Magdalena Matusek, Michaela Perlmann-Balme: em Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2002.
11. Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger, Marija Znika: Deutsch-Kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, 2005.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu