Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje automata
Kratica: PRAUOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Jerbić
prof. dr. sc. Zoran Kunica
Izvođači: doc. dr. sc. Petar Ćurković ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
dr. sc. Bojan Šekoranja ( Predavanja )
dr. sc. Filip Šuligoj ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje studenata za programiranje industrijskih upravljačkih računala te njihovu integraciju u automatskim sustavima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, kolokviranje na opremi Festo Didactic, spajanjem makete i njezinim programiranjem.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjenjuje se redovitos pohađanja nastave (10 %), kao i uspjeh na pismenom i usmenom ispitu (90 %).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Kvaliteta se prati:
neposredno na nastavi, u izravnoj komunikaciji sa studentima (pitanja studenata i rasprava);
ocjenjivanjem ispita;
obrazlaganjem/raspravljanjem rezultata ispita upućivanje studenata prema postizanju boljih rezultata.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

analizirati sklopivost proizvoda;
definirati proces automatskog sklapanja;
odrediti (odabrati ili razviti) principijelna tehnička rješenja montažne opreme;
računalno oblikovati cjeloviti automatski montažni sustav.

Predavanja
1. Uvod. Programibilni logički upravljači. IPC.
2. Programibilni logički upravljači: struktura, centralna jedinica, ulazno/izlazne jedinice.
3. IPC: struktura, programski jezici.
4. STL jezik: struktura, naredbe.
5. STL jezik: struktura, naredbe.
6. Softversko okru je.
7. Umre avanje PLC ?a i komunikacijski protokoli.
8. Umre avanje PLC a i komunikacijski protokoli.
9. Programiranje robota. Programski jezik V+.
10. Programski jezik V+: struktura, naredbe.
11. Programski jezik V+: struktura, naredbe.
12. Programska podrška za programiranje i simulaciju automata.
13. Programska podrška za programiranje i simulaciju automata.
14. Programska podrška za programiranje i simulaciju automata.
15. Programska podrška za programiranje i simulaciju automata.

Vježbe
1. Upoznavanje sa elementima automatizacije.
2. Upoznavanje sa elementima automatizacije.
3. Upoznavanje softverskog okru ja za programiranje jezikom STLom.
4. Izrada programa jezikom STLom.
5. Izrada programa jezikom STLom.
6. Izrada programa jezikom STLom.
7. Izrada programa jezikom STLom.
8. Umrežavanje i primjena komunikacijskih protokola.
9. Umrežavanje i primjena komunikacijskih protokola.
10. Programiranje robota jezikom V+.
11. Programiranje robota jezikom V+.
12. Sinkrono programiranje PLC a i robota.
13. Izrada programa za grafičku simulaciju automata.
14. Izrada programa za grafičku simulaciju automata.
15. Izrada programa za grafičku simulaciju automata.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. G. Boothroyd, Assembly automation and product design, Marcel Dekker, New York, 1992.
2. Manfred Holder, Bernhard Plageman, Gerhard Weber, Der industrie PC in der automatisierunstechnik, ISBN 3-7785-2715-0, Heidelberg,1999.
3. Katalin Hangos, Intelligent control systems, ISBN 1402001347, Kluwer academic publishers group, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu