Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kompresori i vakuum pumpe
Kratica: KOMVAPUMOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s temeljnim termodinamičkim i konstrukcijskim osobinama kompresora i vakuum pumpi

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Termodinamika I

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i auditornih vježbi Izrada seminarskog zadatka na zadanu temu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjena pisanog seminarskog rada na kolokviju

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Sveučilišna studentska anketa Studenti ispunjavaju posebnu anketu na kraju nastave

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

prepoznati i moći opisati osnovne vrste kompresora i vakuum pumpi
poznavati temeljne principe rada kompresora i vakuum pumpi
poznavati termodinamičke principe kompresije plinova i para
moći proračunati potrebne podatke za izbor kompresora i vakuum pumpi prema zadanim ulaznim podacima

Predavanja
1. Uvodne napomene, povijesni razvitak. Vrste kompresora i vakuum pumpi.
2. Osnovni termodinamički pojmovi kompresije. Kompresor s oscilirajućim stapom. Način rada.
3. Volumetrički stupnjevi djelovanja. Dobava
4. Indikatorski dijagram. Stupnjevana kompresija, načela, realizacija, međuhlađenje, ušteda rada.
5. Indikatorski dijagram kompresora, indiciranje, određivanje indicirane snage. I kolokvij
6. Regulacija dobave kompresora, svrha, mogućnosti, vrste.
7. Rasterećenje pri pokretanju, svrha i provedba. Konstrukcijski tipovi jedno i višestupanjskih kompresora.
8. Rotorni kompresori, uvod. Svojstva. Jednolamelni i višelamelni kompresor
9. Dvorotorna puhala i kompresori. Vijčani kompresor. Scroll kompresor.
10. Turbokompresori. Podjela. Osobine. Trokuti brzina. Glavne jednadžbe turbostrojeva. II kolokvij.
11. Stupanj reakcije kola. Konačni broj lopatica. Gubici. Visina i volumen dobave. Karakteristika turbokompresora.
12. Regulacija dobave i pumpanje turbokompresora.
13. Osnovni pojmovi vakuumske tehnike i kinetičke teorije plinova. Postizavanje i odr avanje vakuuma.
14. Mehaničke vakuum pumpe pregled. Strujne v.p.: ejektori, molekularne i turbomolekularne.
15. Ionske i getter vakuumpumpe. Mjerenje vakuuma. Vakuummetri.

Vježbe
1. Pokazna vježba u laboratoriju. prikaz rada kompresora i vakuum pumpe.
2. Teorijski rad i snaga kompresora, numerički primjeri.
3. Volumetrički stupanj djelovanja, numerički primjeri.
4. Dimenzioniranje cilindra kompresora, numerički primjeri
5. Stupnjevana kompresija, numerički primjeri
6. Indiciranje, numerički primjeri
7. Regulacija dobave kompresora, numerički primjeri
8. Osnovne dimenzije kompresora, numerički primjer
9. Rotorni kompresori, numerički primjeri
10. Rotorni kompresori, numerički primjeri
11. Konstrukcija karakteristike turbokompresora
12. Regulacija dobave, numerički primjeri
13. Uravnoteženje masa stapnog mehanizma.
14. Pokazna laboratorijska vježba: vakuum pumpe
15. III. kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. V. Brlek: Kompresor, Tehnička enciklopedija, LZMK VII. svezak, Zagreb 1980.
2. B. Eckert: Axialkompressoren und Radialkompressoren, Springer Verlag, Berlin, 1953.
3. M. Wuetz, H. Adam, W. Walcher: Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, Vieveg, Braunschweig, 1982.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu