Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Motori s unutarnjim izgaranjem A
Kratica: MSUIZ-AOpterećenje: 45(P) + 4(A) + 22(L) + 4(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Lulić
izv. prof. dr. sc. Darko Kozarac
Izvođači: doc. dr. sc. Momir Sjerić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Predavanja )
dr. sc. Mladen Božić ( Laboratorijske vježbe, Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnih znanja iz toplinskih osnova i modeliranja procesa u klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem. (Položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Pohađanje nastave. Izvještaj s eksperimentalnog ispitivanja motora. Kolokviji (3) i usmeni ispit ili pismeni i usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

izračunati stupnjeve korisnosti motora i bilancu energije,
izračunati osnovne veličine u motoru s unutarnjim izgaranjem kao što su: stupanj punjenja, faktor pretička zraka, srednji efektivni tlak, specifičnu efektivnu potrošnju goriva,
izmjeriti snagu motora s unutarnjim izgaranjem primjenom kočnice motora,
procijeniti prikladnost vrste motora s unutarnjim izgaranjem za određenu namjenu,
rangirati motore s obzirom na njihovu snagu, potrošnju i/ili emisiju štetnih produkata izgaranja,
kritički prosuditi primjenu određene vrste nabijanja na specifičnu vrstu motora,
procijeniti mogućnosti primjene određenih sustava za pročišćavanje ispušnih plinova na pojedinim motorima.

Predavanja
1. (1h) Informacije o predmetu. Podjela toplinskih strojeva. Kratka povijest motora i automobila. Četverotaktni i dvotaktni motori (2h) Kinematika klipnog mehanizma.
2. Sile u klipnom mehanizmu, zakretni moment, redoslijed paljenja, utjecaj brzine vrtnje i opterećenja.
3. Zamašnjak. Osnove uravnoteživanja motora.
4. Procesi u motorima: idealni i realni procesi u četverotaktnom motoru, stupanj punjenja, stupnjevi korisnosti, srednji tlak, snaga.
5. (1h) Značajke motora. (2h) Izmjena radnog medija kod četverotaktnog motora.
6. (2h) Dvotaktni motori.(1h) Motorska goriva. Ogrjevna vrijednost gorive smjese.
7. Izgaranje u Ottovom motoru.
8. Osnovni pojmovi o pripremi gorive smjese i paljenju kod Ottovog motora.
9. Izgaranje u Dieselovom motoru.
10. Osnovni pojmovi o ubrizgavanju goriva kod Dieselovog motora.
11. Osnove modeliranja procesa u motorima. (1)
12. Osnove modeliranja procesa u motorima. (2)
13. Nabijanje motora.
14. (1h) Granice iskoristivosti goriva u transportu. (2h) ? tetna emisija motora s unutarnjim izgaranjem.
15. Terenska nastava: motori u Tehničkom muzeju u Zagrebu.

Vježbe
1. Laboratorijska vježba: upoznavanje principa rada i osnovnih elemenata motora s unutarnjim izgaranjem.
2. Auditorna vježba: osnovne jednadžbe analize radnih parametara motora.
3. Auditorna vježba: analiza radnih parametara 4taktnog Ottovog motora.
4. Auditorna vježba: analiza radnih parametara 2taktnog Ottovog motora.
5. Auditorna vježba: analiza radnih parametara 4taktnog Dieselovog motora.
6. Auditorna vježba: analiza indikatorskog dijagrama motora.
7. Auditorna vježba: analiza stupnja punjenja.
8. Auditorna vježba: analiza bilance energije.
9. Laboratorijska vježba: uređaji za pripremu smjese kod Ottovih i Dieselovih motora.
10. KOLOKVIJ: zadatak iz analize radnih parametara motora.
11. Računalska učionica: izrada seminarskog rada iz modeliranja procesa u motoru.
12. Računalska učionica: izrada seminarskog rada iz modeliranja procesa u motoru.
13. Računalska učionica: izrada seminarskog rada iz modeliranja procesa u motoru.
14. Predaja seminarskog rada.
15. KOLOKVIJ: nekoliko teorijskih pitanja.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mahalec, I.; Lulić, Z.; Kozarac, D.: Motori s unutarnjim izgaranjem, interna skripta, FSB, 2003.
2. Heywood J.B.: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw - Hill, New York, 1988.
3. Pischinger, R., Klell, M., Sams, Th.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine, zweite Aufl., Springer, Wien - New York, 2002, ISBN 3-211-83679-9.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu