Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Motori s unutarnjim izgaranjem B (i)
Kratica: MSUIZ-BOpterećenje: 30(P) + 5(A) + 6(L) + 4(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Lulić
izv. prof. dr. sc. Darko Kozarac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Kozarac ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Mladen Božić ( Konstrukcijske vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnih znanja o klipnom mehanizmu te o toplinskim osnova i analizi radnih parametara motora s unutarnjim izgaranjem. (Položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Pohađanje nastave. Kolokviji (2) i usmeni prema rezultatima kolokvija ili usmeni i pismeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

izračunati stupnjeve korisnosti motora i bilancu energije,
izračunati osnovne veličine u motoru s unutarnjim izgaranjem kao što su: stupanj punjenja, faktor pretička zraka, srednji efektivni tlak, specifičnu efektivnu potrošnju goriva,
procijeniti prikladnost vrste motora s unutarnjim izgaranjem za određenu namjenu,
rangirati motore s obzirom na njihovu snagu, potrošnju i/ili emisiju štetnih produkata izgaranja,
kritički prosuditi primjenu određene vrste nabijanja na specifičnu vrstu motora,
procijeniti mogućnosti primjene određenih sustava za pročišćavanje ispušnih plinova na pojedinim motorima.

Predavanja
1. Uvod. Podjela toplinskih strojeva. Kratka povijest motora i automobila. Četverotaktni i dvotaktni motori.
2. Kinematika i sile u klipnom mehanizmu.
3. Redoslijed paljenja. Utjecaj broja cilindara, opterećenja i brzine vrtnje na moment.
4. Idealni i realni procesi u četverotaktnom motoru, stupanj punjenja.
5. Stupnjevi korisnosti, toplinska bilanca, srednji tlak, snaga.
6. Značajke motora i područje rada.
7. Motorska goriva. Ogrjevna vrijednost gorive smjese.
8. Izmjena radne tvari kod četverotaktnih motora.
9. Dvotaktni motori: proces u cilindru, izmjena radne tvari, razvodni dijagram, konstrukcije dvotaktnih motora.
10. Ottovi motori: omjer goriva i zraka, upaljivanje, izgaranje, detonacija, oblik prostora izgaranja.
11. Ottovi motori: uređaji za pripremu gorive smjese i upaljivanje.
12. Dieselovi motori: osnove, izgaranje, detonacija, oblik prostora izgaranja, strujanje u cilindru.
13. Dieselovi motori: uređaji za pripremu gorive smjese.
14. Nabijanje motora: inercijsko natpunjenje, nabijanje motora pomoću klmpresora.
15. Štetna emisija motora s unutarnjim izgaranjem.

Vježbe
1. Laboratorijska vježba: princip rada i osnovni elementi motora s unutarnjim izgaranjem.
2. Auditorna vježba: osnovne jednadžbe analize radnih parametara motora.
3. Audiotorna vježba: numerički zadatak 1
4. Audiotorna vježba: numerički zadatak 2
5. Audiotorna vježba: numerički zadatak 3
6. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 1
7. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 2
8. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 3
9. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 4
10. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 5
11. Laboratorijska vježba Ispitivanje motora 6
12. Konstrukcijska vježba: Rastavljanje motora 1
13. Konstrukcijska vježba: Rastavljanje motora 2
14. Konstrukcijska vježba: Rastavljanje motora 3
15. Konstrukcijska vježba: Rastavljanje motora 4
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mahalec, I.; Lulić, Z.; Kozarac, D.: Motori s unutarnjim izgaranjem. Interna skripta, FSB, 2014.
2. Jeras, D., Mahalec, I., Mikuličić, M., Motori s unutrašnjim izgaranjem, Tehnička enciklopedija IX, 1-57, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1984.
Preporučena literatura:
3. Heywood J.B.: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw - Hill, New York, 1988.
4. Pischinger, R., Klell, M., Sams, Th.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine, zweite Aufl., Springer, Wien - New York, 2002, ISBN 3-211-83679-9.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu