Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Novi materijali
Kratica: NOVMATOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 9(L) + 0(K) + 0(TJ) + 6(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Danko Ćorić
prof. dr. sc. Lidija Ćurković
Izvođači: prof. dr. sc. Danko Ćorić ( Laboratorijske vježbe, Terenske vježbe )
prof. dr. sc. Lidija Ćurković ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s trendovima istraživanja, razvoja i primjene novih materijala i pripadajućih proizvodnih postupaka. Samostalno pretraživanje literature i drugih izvora informacija.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Materijali I i II

Obaveze studenata:
Pohađanje predavanja i vježbi Dozvoljeni izostanci sa predavanja: 30% Nadoknada predavanja: izrada seminarskog rada Dozvoljeni izostanci s vježbi: 30% Nadoknada vježbi: kolokvij

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost u nastavi 10% + položeni kolokviji 90% ili pismeni ispit 90%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Kolokviji i seminarski rad. Studentska anketa,

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Objasniti znanstvene pristupe u istraživanju i razvoju materijala; Usporediti svojstva klasičnih i suvremenih materijala te na temelju toga zaključivati o njihovom mogućem industrijskom razvoju i primjeni; Izabrati relevantne informacije iz literature, patentnih i drugih izvora podataka o materijalima; Analizirati stanje razvoja pojedinih skupina suvremenih materijala; Objasniti ponašanja osnovnih skupina pametnih materijala i identificirati njihova funkcionalna svojstva; Objasniti osnovna načela nanostrukturiranih materijala i nanotehnologija; Procijeniti posebnosti primjene pojedinih vrsta naprednih materijala

Predavanja
1. Materijali i razvoj civilizacije.
2. Trendovi u istražvanju i razvoju materijala.
3. Istraživanja, razvoj i nove primjene čelika i željeznih ljevova.
4. Istraživanja, razvoj i nove primjene čelika i željeznih ljevova.
5. Istraživanja, razvoj i nove primjene čelika i željeznih ljevova.
6. Istraživanja, razvoj i nove primjene lakih i obojenih legura.
7. Istraživanja, razvoj i nove primjene lakih i obojenih legura.
8. Istraživanja, razvoj i nove primjene tehničke keramike.
9. Istraživanja, razvoj i nove primjene polimernih materijala.
10. Istraživanja, razvoj i nove primjene polimernih kompozita.
11. Istraživanja, razvoj i nove primjene metalnih kompozita.
12. Istraživanja, razvoj i nove primjene inteligentnih materijala.
13. Novi postupci oblikovanja na gotovo konaćan oblik.
14. Novi postupci oblikovanja na gotovo konačan oblik.
15. Novi postupci modificiranja i prevlačenja površina.

Vježbe
1. Pretraživanje bibliografskih izvora informacija.
2. Pretraživanje faktografskih i numeričkih baza podataka.
3. Pretraživanje baza podataka o novim materijalima.
4. Pretraživanje patentnih baza podataka o novim materijalima.
5. Pretraživanje izvora informacija o projektima na internetu.
6. Posjet proizvodnji sinteriranih materijala.
7. Posjet proizvodnji sinteriranih materijala.
8. Posjet proizvodnji tehničke keramike
9. Posjet proizvodnji tehničke keramike
10. Posjet proizvodnji polimernih kompozita.
11. Posjet proizvodnji polimernih kompozita.
12. Primjeri primjene i ponašanja inteligentnih materijala
13. Primjeri primjene i ponašanja inteligentnih konstrukcija.
14. Upoznavanje s brzom izradom prototipa alata.
15. Upoznavanje s brzom izradom izradaka.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Filetin, T: Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrv. društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.
2. T. Filetin (ur.): Suvremeni materijali i postupci, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
3. Časopis: Advanced Materials and Processes, ASM, Ohio
4. Zbornici radova s međunarodnih savjetovanja
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu