Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izbor materijala
Kratica: IZBMATOpterećenje: 45(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Vera Rede
izv. prof. dr. sc. Irena Žmak
Izvođači: prof. dr. sc. Vera Rede ( Laboratorijske vježbe )
Milan Vukšić mag.ing.cheming. ( Laboratorijske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Irena Žmak ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Usvajanje metodologije izbora materijala pri razvoju proizvoda. Upoznavanje različitih metoda i računalnih sustava za izbor materijala. Vježbanje primjene znanja o materijalima pri odabiru materijala za realne proizvode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Svi kolegji prediplomskog studija vezani uz materijale. Osnovna znanja o svojstvima materijala.

Obaveze studenata:
Pohađanje nastave, polaganje dva kolokvija, izrada seminarskog rada, obrana seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Domaće zadaće, kolokviji, seminar, prezentacije

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Domaće zadaće, kolokviji, seminar, usmena prezentacija.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Objasniti vezu između izbora materijala i razvoja novog proizvoda Definirati zahtjeve koji se postavljaju na materijal u određenim uvjetima primjene Definirane zahtjeve staviti u odnos sa svojstvima materijala u uvjetima mehaničkog opterećenja pri normalnoj, povišenoj i sniženoj temperaturi Analizirati ponašanje i svojstva materijala u uvjetima tribološkog trošenja i uvjetima korozije Odabrati prikladne proizvodne postupke Integrirati kriterij ekonomičnosti u postupak izbora materijala Prepoznati važnost recikličnosti i estetičnosti materijala Primijeniti različite kvantitativne metode izbora i optimalizacije materijala Koristiti programske pakete pri izboru optimalnog materijala i postupka proizvodnje Odabrati optimalan materijal za konkretan proizvod i obraniti svoj izbor

Predavanja
1. Životni ciklus proizvoda i materijala.Resursi sirovina.
2. Veze između razvoja proizvoda i izbora materijala.
3. Metodologija izbora materijala.
4. Zahtjevi na proizvod i materijale te kriteriji izbora materijala: funkcionalnost, tehnologičnost.
5. Zahtjevi na proizvod i materijale te kriteriji izbora materijala: raspoloživost, nabavljivost, cijena i troškovi.
6. Zahtjevi na proizvod i materijale te kriteriji izbora materijala: iskoristivost, standardiziranost i estetičnost, taktilnost.
7. Zahtjevi na proizvod i materijale te kriteriji izbora materijala: eksplotabilnost, recikličnost
8. Relevantna svojstva, parametri i funkcije vrednovanja materijala.
9. Kvantitativne metode izbora i optimalizacije: cijene jedinice svojstva.
10. Metoda povrata dobiti i metoda težinskih svojstava.
11. Metoda graničnih vrijednosti.
12. Grafičke karte svojstava (Ashby).
13. Izbor proizvodnih postupaka.
14. Računalom podržani sustavi za izbor materijala: informacijski i CAMS sustavi.
15. Ekspertni sustavi za izbor materijala.

Vježbe
1. Usporedba osnovnih svojstava pojedinih skupina materijala.
2. Pregled razvoja novih materijala.
3. Primjeri veze između konstruiranja i izbora materijala.
4. Nabavljivost i računanje troškova materijala.
5. Primjeri izbora kaljivih čelika.
6. Izbor materijala za alate.
7. Primjeri izbora materijala u uvjetima mehaničkog opterećenja.
8. Primjeri izbora materijala u uvjetima trošenja
9. Primjeri izbora materijala u uvjetima korozije.
10. Izbor tehnologija materijala.
11. Izbor i primjena polimernih materijala.
12. Izbor i primjena kompozitnih materijala.
13. Izbor materijala računalom.
14. Primjeri izbora i primjene materijala.
15. Primjeri izbora i primjene materijala.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Filetin, T.: Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, Zagreb, 2000.
2. Farag, M.M.: Selection of Materials and Manufacturing for Engineering Design, Prentice Hall, London, 1989.
3. Ashby, M.F.: Materials Selection and Mechanical Design, 3rd edition, Butterworth Heinemann, Oxford, 2001.
Preporučena literatura:
4. T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2011.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu