Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ljevarstvo i prerada polimera
Kratica: LJEPRPOOpterećenje: 60(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Šercer
prof. dr. sc. Branko Bauer
Izvođači: Ines Mance dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Ivana Mihalic Pokopec ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Maja Rujnić Havstad ( Laboratorijske vježbe )
Robert Surma mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Studente 3. semestra studija strojarstva smjera Proizvodno inženjerstvo potrebno je upoznati s postupcima praoblikovanja postupcima lijevanja metala i proizvodnjom polimernih tvorevina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokviji ili pismeni ispit 90 % Usmeni ispit 10 %

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
U interakciji sa studentima tijekom nastave (postavljanje pitanja) provjerava se razumijevanje gradiva te stjecanje kompetencija i vještina u skladu s ishodima učenja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

nabrojiti osnovne vrste polimernih materijala
definirati toplinska svojstva polimernih materijala
objasniti ponašanje materijala prilikom ispitivanja rastezanjem
grupirati postupke preradbe polimera
objasniti postupke preradbe polimera
primijeniti stečena znanja pri rješavanju problemskih zadataka iz preradbe polimera
prepoznati postupak izradbe polimerne tvorevine na konkretnom proizvodu.
Klasificirati postupke lijevanja i kalupljenja prema različitim kriterijima
Opisati peći, mješalice, kalupilice i kalupne linije
Identificirati i klasificirati karakteristične greške na odljevcima, ustanoviti uzrok nastajanja i preporučiti mjere pomoći
Izraditi jednostavniji jednokratni kalup
Navesti korake pri provođenju računalnih simulaciju lijevanja i skrućivanja

Predavanja
1. Uvod i povijesni razvoj ljevarstva Uvod i povijesni razvoj proizvodnje polimernih tvorevina (PPT).
2. Miješalice (vrste, karakteristike), transport pijeska. Sistematika proizvodnje polimernih tvorevina. Oplemenjivanje polimernih tvari.
3. Kalupljenje, kalupilice (vrste, konstrukcija, karakteristike). Teorijske osnove PPT: proizvodna i reološka svojstva polimera.
4. Istresanje, odvajanje priljevaka, čišćenje. Lijevanje u jednokratne pješčane kalupe. Toplinska svojstva polimera.
5. Lijevanje u pune kalupe, školjkasti i precizni lijev. Pojave pri tečenju polimernih kapljevina.
6. Kontrola odljevaka (metode). Ljevačke greške.(Međunarodna klasifikacija lijevačkih grešaka ATLAS). Kontinuirani postupci PPT: ekstrudiranje.
7. Konstrukcija odljevaka (tehnologično konstruiranje odljevaka, odabir tehnike lijevanja). Kontinuirani postupci PPT: kalandriranje, prevlačenje.
8. Simulacije ljevačkih procesa, ulijevanje, skrućivanje.Ciklički postupci PPT: lijevanje, rotacijsko kalupljenje, izravno i posredno prešanje.
9. Obrada taljevine. Ciklički postupci PPT: injekcijsko prešanje.
10. Kokilni i centrifugalni lijev. Postupci toplog oblikovanja.
11. Tlačni lijev. Postupci puhanja.
12. Skrućivanje i napajanje. Postupci proizvodnje pjenastih i ojačanih tvorevina.
13. Peći za taljenje metala (vrste, karakteristike), priprema zasipa. Odvajanje, povezivanje, prevlačenje.
14. Horizontalni uljevni sustavi. Proizvodnja polimernih kompozitnih tvorevina,
15. Vertikalni uljevni sustavi. Oporaba polimera.

Vježbe
1. Izrada kalupa od svježe kalupne mješavine.
2. Ispitivanje kalupne mješavine
3. Izrada kalupa i jezgri CO2 i školjkastim postupkom.
4. Kokilni lijev, peći, greške.
5. Proračun uljevnog sustava, zadaci.
6. Konstruiranje odljevaka.
7. Simulacija ulijevanja i skrućivanja.
8. Uvod u preradbu polimera
9. Identifikacija polimernih materijala
10. Zadaci
11. Postupci injekcijskog prešanja
12. Posjet pogonu za preradbu polimera
13. Kompoziti
14. Toplo oblikovanje.
15. Zavarivanje vrućim zrakom.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. B.Bauer, I.Mihalic, Osnove tehnologije lijevanja, skripta, FSB Zagreb, 2012.
2. Bonačić Mandinić, Z., Budić, I.: Osnove tehnologije kalupljenja, Jednokratni kalupi, I. dio, Strojarski Fakultet, Slavonski Brod.
3. Raos, P., Šercer, M.: Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2010.
4. Rogić, A., Čatić, I., Godec, D.: Polimeri i polimerne tvorevine, DPG, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
5. Šercer, M., Križan, B., Basan, R.: Konstruiranje polimernih proizvoda, FSB, Zagreb, 2009.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu