Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obradni sustavi
Kratica: OBRSUSOpterećenje: 45(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Toma Udiljak
prof. dr. sc. Damir Ciglar
doc. dr. sc. Zdenka Keran
Izvođači: dr. sc. Petar Piljek ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Damir Ciglar ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Miho Klaić ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Tomislav Staroveški ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje tehnoloških mogućnosti alatnih strojeva. Stjecanja saznanja o pravilnom oblikovanju dijelova i površina s ciljem postizanja učinkovitosti i ekonomičnosti obrade.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Redovito praćenje nastave, polaganje kolokvija i ispita.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Prati se redovitost pohađanja nastave, a vrednuje se uspjeh postignut na kolokvijima i ispitu.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje za vrijeme predavanja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

opisati i usporediti izvedbe i tehničkotehnološke mogućnosti alatnih strojeva
prepoznati i vrednovati osnovne module alatnih strojeva
analizirati uređaje za prihvat alata i obradaka, držače alata i pribore
kategorizirati i pravilno odabrati numerički upravljani alatni strojev i sustav
identificirati sustave za oblikovanje deformiranjem, odabrati stroj i proizvodnu jedinicu za odabrani proizvod.

Predavanja
1. DEFOMACIJSKI STROJEVI: Gruba podjela deformacijskih strojeva prema deformacijskim postupcima.
2. Valjački strojevi: Osnovne vrste valjačkih stanova. Građa valjačkog stana, valjačkog stroja, pruge i valjaonice.
3. Batovi: Gravitacijski, zračni i hidraulični. Batovi za slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima. Radna moć.
4. Vretenaste preše (tijesci): Vretenaste preše s ciklički pokretljivim i stalno rotirajućim zamašnjakom. Nazivna sila.
5. Mehaničke preše (tijesci): Konstrukcijska građa, izvedbe inercijskog bloka, tijela i mehanizma malja. Krutost preša.
6. Hidraulične preše (tijesci): Osnovni elementi. Hidraulični sustav neposrednog i posrednog kruga. Izvedbe preša.
7. Deformacijski strojevi u proizvodnim jedinicama. Energetski stupanj djelovanja, proizvodnost, održavanje.
8. Uvod, značaj, podjela i tehničkotehnološke mogućnosti alatnih strojeva.
9. Sklopovi alatnih strojeva: postolja, vodilice, glavni, posmični i pomoćni prigoni te sklop glavnog vretena.
10. Postupci i alatni strojevi s glavnim rotacijskim gibanjem tokarilice.
11. Postupci i alatni strojevi s glavnim rotacijskim gibanjem glodalice.
12. Postupci i alatni strojevi za obradu provrta bušilice.
13. Obradni centri te sustavi i uređaji za prihvat i izmjenu alata i obradaka.
14. Alatni strojevi s glavnim pravocrtnim gibanjem. Strojevi i postupci za obradu zupčanika.
15. Alatni strojevi za završnu obradu brusilice. Alatni strojevi za superfine obrade: honanje, lepanje i superfiniš.

Vježbe
1. Suvremena kretanja u gradnji strojeva i aparata. Prikaz svjetske proizvodnje deformacijskih strojeva.
2. Svojstva duo, trio, kvarto i stana s više valjaka. Kontinuirana i tandem valjačka pruga.
3. Dvoradni i protuudarni batovi. Dobre i slabe strane različitih vrsta batova.
4. Vretenaste tarne, vretenaste čne i vretenaste električne preše. Graf sila put.
5. Brzina malja u radnom području. Radna moć. Nazivna sila i sila tlačenja. Nazivni kut.
6. Hidraulične preše za isprešavanje, hladno utiskivanje i inkrementalno oblikovanje.
7. Prikaz izvedbi automatiziranih proizvodnih jedinica s deformacijakim strojevima.
8. Prikaz kinematike i dinamike alatnog stroja univerzalne tokarilice, glodalice i strojeva za obradu provrta.
9. Izračun vremena obrade za klasičnu i NU tokarilicu.
10. Projektiranje i konstrukcija alatnih strojeva u CAD/CAM sustavimaglavni prigon.
11. Projektiraje i konstrukcija alatnih strojeva u CAD/CAM sustavimaposmični prigon.
12. Prikaz rada na numerički upravljanoj tokarilici.
13. Prikaz rada na numerički upravljanoj glodalici.
14. Projektiranje procesa obrade i izbor alatnih strojeva za odabrani dio.
15. Posjeta firmi.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Studentove bilješke s predavanja
2. Mulc, A.: Deformacijski strojevi, interna skripta, FSB Zagreb 2002.
3. Weck, M.: Wekzeugmaschinen, VDI Verlag, Duseldorf
4. Cebalo, R., Ciglar, D. & Stoić, A., "Obradni sustavi - fleksibilni obradni sustavi", (drugo izmijenjeno izdanje), Zagreb, 2005
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu