Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj proizvoda
Kratica: RAZPROOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Štorga
doc. dr. sc. Stanko Škec
Izvođači: Nikola Horvat mag. ing. mech. ( Konstrukcijske vježbe )
Tomislav Martinec mag. ing. mech. ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznavanje polaznika s multidisciplinarnim aspektima razvoja proizvoda i inženjerske inovativnosti. Polaznici će kroz rješavanje konkretnih zadataka ovladati s osnovnim metodama i alatima koji se koriste u ranim fazama razvojnog procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Pohađanje nastave, sudjelovanje u izradi zadataka na vježbama, seminara i uspješno polaganje teoretskog dijela putem kolokvija.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij 30%, zadaci s vježbi 30%, seminar 40%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Analizirati korisničke potrebe za razvoj tehničkog sustava. Usporediti postojeća rješenja na tržištu. Kreirati funkcijsku strukturu tehničkog sustava. Kreirati kuću kvalitete za razvoj tehničkog sustava. Generirati i odabrati konceptualna rješenja tehničkog sustava. Skicirati detaljnu skicu konceptualnih rješenja tehničkog sustava.

Predavanja
1. Informacije o kolegiju. Uvod u razvoj proizvoda. Primjer razvoja proizvoda u tvrtki.
2. Općeniti razvojni proces. Adaptacija procesa ovisno o vrsti proizvoda. Vrste razvojnih projekta.
3. Organizacija procesa razvoja. Timski rad. Upravljanje razvojem.
4. Tehnički i poslovni aspekti razvoja proizvoda. Planiranje i određivanje resursa.
5. Identificiranje i određivanje prioriteta potreba korisnika. Definiranje funkcije proizvoda.
6. Metode i modeli analiziranja proizvoda "product teardown" i eksperimentiranje.
7. Koncipiranje i kreativnost.
8. Kolokvij K1 na predavanju.
9. Specifikacija proizvoda i kuća kvalitete (QFD).
10. Vrednovanje i odlučivanje.
11. Vrednovanje i odlučivanje nastavak.
12. Upravljanje intelektualnim vlasništvom u razvoju proizvoda. Inovacije.
13. Odabrano poglavlje iz Razvoja proizvoda.
14. Kolokvij K2 na predavanju.
15. Seminar prezentacije studenata. Vrednovanje kolegija

Vježbe
1. nema nastave
2. Prikaz različitih razvojnih procesa: XEROX, Design EDGE, Microsoft, Raycheam Corp., Ford, Raytheon Corp. Zadatak Z1.
3. Rad u grupi / Konzultacije Z1.
4. Rad u grupi / Konzultacije Z1.
5. Prezentacija i diskusija Z1.
6. Razumijevanje potreba korisnika na realnom primjeru. Prikaz metodologija definiranja stabla funkcija i funkcijske strukture na realnom primjeru. Zadatak Z2.
7. Rad u grupi / Konzultacije Z2.
8. Rad u grupi / Konzultacije Z2.
9. Prezentacija i diskusija Z2.
10. Generiranje i odabir koncepata proizvoda i usluga na realnom primjeru. Zadatak Z3.
11. Rad u grupi / Konzultacije Z3.
12. Rad u grupi / Konzultacije Z3.
13. Rad u grupi / Konzultacije Z3.
14. Prezentacija i diskusija Z3.
15. Seminar prezentacije studenata.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Otto, K.N., Wood, K.L.: PRODUCT DESIGN - TECHNIQUES IN REVERSE ENGINEERING AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT; Prentice Hall; 2001. ISBN 0-13-021271-7
2. Ulrich, K.T., Eppinger, S.D.: PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT; McGraw Hill; 2004. ISBN 0-07-247146-8
3. Eggert, R.J.: ENGINEERING DESIGN; Prentice HAll; 2005. ISBN 0-13-143358-X
4. Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.H.: ENGINEERING DESIGN: A SYSTEMATIC APPROACH; Springer; 2007. ISBN 978-1-84628-318-5
5. Andreasen, M.M., Hein, L.: INTEGRATED PRODUCT DEVELOPMENT; IPU; 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu