Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Materijali cestovnih vozila
Kratica: MACEVOOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 15(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Suzana Jakovljević
prof. dr. sc. Krešimir Grilec
Izvođači: prof. dr. sc. Krešimir Grilec ( Terenske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Suzana Jakovljević ( Terenske vježbe )
Dražen Mezdić mag. ing. mech. ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s materijalima koji se primjenjuju u proizvodnji cestovnih vozila. Prikaz tehnološkog razvoja vozila primjenom novih (modernih) materijala. Zahtjevi i propisi za materijale vozila.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeni kolegij Materijali II

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama (dozvoljen izostanak s 20% nastave) nadoknada iznad tog postotka moguća kolokviranjem, ali samo za opravdane izostanke. Polaganje 2 kolokvija ili pismenog ispita. Polaganje usmenog ispita.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Položena 2 kolokvija (ili pismeni ispit): 60% Položen usmeni ispit: 30% Aktivno sudjelovanje u nastavi: 10%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studentska anketa

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Izdvojiti čelike koji se primjenjuju kod izrade sklopova i dijelova cestovnih vozila.
Izdvojiti aluminijske legure koji se primjenjuju kod izrade sklopova i dijelova cestovnih vozila.
Definirati polimerne materijale i dati primjere primjene kod izrade sklopova i dijelova cestovnih vozila.
Nabrojati zahtjeve za materijale koji se ugrađuju u specijalna vozila.
Opisati utjecaj vrste materijala na životni vijek pojedinog sklopa ili dijela cestovnog vozila.
Interpretirati tehnološki razvoj cestovnih vozila primjenom novih (modernih) materijala.

Predavanja
1. Uvodpovijesni razvoj materijala za cestovna vozila poboljšanje tehničkih svojstava vozila uvjetovano razvojem materijala
2. Mehanizmi trošenja podjela i opis mehanizama trošenja; podjela slučajeva trošenja; metode ispitivanja trošenjaobjašnjenje pojedinih mehanizama trošenja kroz realne primjere na vozilima
3. Primjena čelika kod cestovnim vozilima I dio. Definicija, podjela, načini označivanja čelika, Svojstva čelika. Čelici istaknute čvrstoće,
4. Primjena čelika kod cestovnim vozilima II dio čelici koji se primjenjuju za izradu školjke osobnih cestovnih vozila prikaz poboljšanja tehničkih svojstava osobnih vozila pravilnom izborom materijala za pojedini segment školjke vozila.
5. Primjena Al legura kod cestovnih vozila I dio. Definicija, podjela, načini označivanja Al, Svojstva Al legura.
6. Primjena Al legura kod cestovnih vozila II dio. legure koje se primjenjuju za pojedine sklopove i dijelove cestovnih vozila prikaz produljenja vijeka trajanja, smanjenja mase vozila.
7. Primjena polimernih materijala kod cestovnih vozila.povijest, definicija, i vrste polimernih materijala. Primjena polimernih materijal u izradi cestovnih vozila. Prednosti polimernih materija u odnosu na metalne materijale u izradi cestovnih vozila.
8. Kompozitni materijali I dio definicija, podjela kompozitnih materijala, načini izrade, svojstva kompozitnih materijala. prednosti kompozita u odnosu na konvencionalne materijale koji se primjenjuju za izradu cestovnih vozila.
9. Kompozitni materijali II dio primjena kompozita u auto industriji, povijest, sadašnjost i budućnost.
10. Ćelijasti materijali vrste ćelijastih materijala koji se primjenjuju za izradu vozila i zahtjevi koje moraju ispuniti (apsorpcija energije toplinska izolacija, negorivost, mala gustoća i itd. materijali koji se primjenjuju za izolaciju od buke i utjecaja topline nastale uslijed rada pogonskog agregata i kretanja vozila
11. Specijalni materijali legure, Ti, Mg, super legure i ostale, koji se primjenjuju za izradu cestovnih vozila i zahtjevi koje moraju zadovoljiti takvi materijali.
12. Materijali za specijalna i hibridna vozila prikaz zahtjeva u pogledu materijala kojima moraju udovoljavati specijalna vozila (blindirana vozila, sanitetska vozila, vozila za prijevoz opasnih tvari). materijali koji se primjenjuju pri konstrukciji specijalnih vozila. Materijali koji se primjenjuju u izradi hibridnih vozila.
13. Materijali za natjecateljska vozila materijali koji se primjenjuju pri konstrukciji pojedinih sklopova ili dijelova natjecateljskih vozila utjecaj materijala na tehničke karakteristike natjecateljskih vozila
14. Životni vijek i recikliranje materijala vozila utjecaj vrste materijala na životni vijek pojedinog sklopa ili dijela vozila utjecaj vrste materijala od kojeg je izrađen pojedini sklop ili dio vozila na mogućnost recikliranja istog EU propisi koji se odnose na dijelove vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne upotrebe, recikliranja ili prerade
15. Materijali vozila u budućnosti materijali koji se primjenjuju pri izradi prototipa vozila tehnološke i tehničke prednosti koje se očekuju upotrebom "novih" materijala pri konstrukciji vozila

Vježbe
1. Posjet proizvođaču vozila u okviru posjeta proizvođaču vozila prezentirat će se i razvoj prototipova i upoznati s zahtjevima na materijale koji se koriste pri razvoju.
2. Posjet proizvođaču vozila u okviru posjeta proizvođaču vozila prezentirat će se i razvoj prototipova i upoznati s zahtjevima na materijale koji se koriste pri razvoju.
3. Posjet proizvođaču vozila u okviru posjeta proizvođaču vozila prezentirat će se i razvoj prototipova i upoznati s zahtjevima na materijale koji se koriste pri razvoju.
4. Posjet proizvođaču vozila u okviru posjeta proizvođaču vozila prezentirat će se i razvoj prototipova i upoznati s zahtjevima na materijale koji se koriste pri razvoju.
5. Posjet nadograditelju vozila u okviru posjeta nadograditelju vozila upoznat će se materijali koji se primjenjuju pri izradi nadogradnji vozila i kako se pravilnim izborom materijala postižu najbolje tehničke karakteristike nadogradnje u pogledu težine, čvrstoće i trošenja
6. Posjet nadograditelju vozila u okviru posjeta nadograditelju vozila upoznat će se materijali koji se primjenjuju pri izradi nadogradnji vozila i kako se pravilnim izborom materijala postižu najbolje tehničke karakteristike nadogradnje u pogledu težine, čvrstoće i trošenja
7. Posjet nadograditelju vozila u okviru posjeta nadograditelju vozila upoznat će se materijali koji se primjenjuju pri izradi nadogradnji vozila i kako se pravilnim izborom materijala postižu najbolje tehničke karakteristike nadogradnje u pogledu težine, čvrstoće i trošenja
8. kolokvij
9. Posjet tvornici guma u tvornici novih i protektiranih guma prikazat će se utjecaj materijala na svojstva guma u pogledu čvrstoće, prionjivosti i trošenja, te kako se postiže optimum kod dva suprotna zahtjeva da je prionjivost što bolja, a trošenje što manje
10. Posjet tvornici guma u tvornici novih i protektiranih guma prikazat će se utjecaj materijala na svojstva guma u pogledu čvrstoće, prionjivosti i trošenja, te kako se postiže optimum kod dva suprotna zahtjeva da je prionjivost što bolja, a trošenje što manje
11. Posjet proizvođaču elemenata ispušnog sustava kod proizvođača elemenata ispušnog sustava prikazat će se način izbora materijala za pojedine elementa sustava i utjecaj izbora materijala na vijek trajanja
12. Posjet proizvođaču elemenata ispušnog sustava kod proizvođača elemenata ispušnog sustava prikazat će se način izbora materijala za pojedine elementa sustava i utjecaj izbora materijala na vijek trajanja
13. Posjet centru za reciklažu vozila prikazat će se način sortiranja pojedinih materijala od kojih je načinjeno vozilo, odvajanje dijelova i sklopova koji se još mogu koristiti, odvajanje i zbrinjavanje opasnih fluida
14. Posjet centru za reciklažu vozila prikazat će se način sortiranja pojedinih materijala od kojih je načinjeno vozilo, odvajanje dijelova i sklopova koji se još mogu koristiti, odvajanje i zbrinjavanje opasnih fluida
15. kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Filetin, Kovačićek, Indof: Svojstva i primjena materijala;
2. Zbornici radova s međunarodnih savjetovanja;
3. EC direktive europske unije
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Materijali II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu