Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Materijali u brodogradnji
Kratica: MATUBROpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Schauperl
prof. dr. sc. Danko Ćorić
izv. prof. dr. sc. Suzana Jakovljević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Alar ( Laboratorijske vježbe )
prof. dr. sc. Danko Ćorić ( Laboratorijske vježbe )
Daniel Pugar mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
Dalibor Viderščak mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Irena Žmak ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje sa specifičnostima materijala sa stajališta njihove promjene u brodogradnji, upoznavanje materijala primjenljivih u brodogradnji (lijevovi, čelici, obojeni metali, laki metali, polimerni materijali, keramika, tvrdi metali, kompozitni materijali, drvo, beton), te primjera primjene materijala u brodogradnji i primjene računala pri izboru materijala.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeni Materijali 2

Obaveze studenata:
Pohađanje predavanja i vježbi Dozvoljeni izostanci sa predavanja: 30% Nadoknada predavanja: izrada seminarskog rada Dozvoljeni izostanci s vježbi: 30% Nadoknada vježbe: kolokvij

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost u nastavi 10% + položeni kolokviji 40% ili pismeni ispit 40% + usmeni ispit 50%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studenska anketa

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Opisati zahtjeve na materijale u brodogradnji i definirati pripadajuća fizikalna i mehanička svojstva; Razlikovati osnovne skupine materijala za primjene u brodogradnji; Opisati osnovna svojstva pojedinih skupina materijala sa njihovim prednostima i nedostacima; Opisati specifičnosti pojedinih tehnologija za izradu kompozitnih materijala Izabrati optimalnu tehnologiju izrade kompozitnog materijala za neki proizvod i argumentirati svoj izborOpisati svojstava osnovnih grupa materijala matrice, ojačala i dobivenih kompozita; Opisati povezanost strukture sa svojstvima sendvič kompozita Ocijeniti utjecaj vrste, oblika i udjela ojačala na eksploatacijska svojstva kompozita.

Predavanja
1. Specifičnosti (posebnosti) materijala sa stajališta njihove primjene u brodogradnji
2. Pregled materijala; struktura osnovnih skupina materijala
3. Ponavljanje temeljnih sadržaja prethodnih kolegija
4. Materijali na osnovi željeza; lijevovi, konstrukcijski čelici
5. Brodograđevni čelici
6. Obojeni metali, laki metali
7. Polimerni materijali
8. Keramika, tvrdi metali
9. Kompoziti
10. Drvo, beton
11. Materijali za klizne ležaje
12. Laminati, sendvič konstrukcije
13. Primjeri primjene polimernih materijala i kompozitnih materijala u brodogradnji
14. Pravila za tehnički nadzor pojedinih klasifikacijskih društava Materijali
15. Završno predavanje (zaključci o primjeni materijala u brodogradnji)

Vježbe
1. Zahtjevi na materijale u brodogradnji
2. Struktura materijala
3. Svojstva materijala
4. Svojstva metala
5. Ispitivanje metala
6. Ispitivanje žilavosti materijala
7. Ispitivanje kemijske postojanosti materijala
8. Ispitivanje polimera/polimernih materijala
9. Ispitivanje polimera/polimernih materijala savijanjem
10. Ispitivanje žilavosti i tvrdoće polimera/polimernih materijala
11. Ispitivanje kompozita
12. Ispitivanje drva
13. Primjena drva, polimera/polimernih materijala, kompozita u brodogradnji
14. Pravila za tehnički nadzor materijala pojedinih registracijskih društava, te primjena računala pri izboru materijala
15. Posjet proizvodnji/preradi materijala/kompozita
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Filetin, T.; Kovačiček, F.; Indof, J.: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002.
2. Čatić, I.: Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina, DPG, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Materijali II
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Materijali II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu