Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Oprema bespilotnih letjelica
Kratica: OBLOpterećenje: 15(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Stepanić
Izvođači: dr. sc. Jelena Ćosić Lesičar ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumjeti strukturu i dinamiku sustava potrebnih za pravilno funkcioniranje letjelica i bespilotnih letjelica različitih vrsta i namjena.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema preduvjeta za upis kolegija.

Obaveze studenata:
pohađanje nastave
izrada seminara

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
kontinuiranim praćenjem rada i zalaganja tijekom nastave
vrednovanjem rezultata kolokvija i seminara, odnosno ispita

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
analiza nestrukturiranih diskusija s nastave
analiza kvalitete izrađenih seminara

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Poznavati vrste i funkcije opreme letjelica.
Kompetentno koristiti modele opreme letjelica za inovativne primjene.
Aktivno i interdisciplinarno primjenjivati temeljne značajke inovativnog pristupa opremi letjelica.
Koristiti principe na kojima se temelji rad suvremene opreme letjelica.
Procijeniti uzajamni utjecaj različitih principa zastupljenih u opremi letjelica.

Predavanja
1. Uvod. Podjele letjelica i bespilotnih letjelica.
2. Povijesni razvoj letjelica i bespilotnih letjelica.
3. Podjela i povijesni razvoj opreme letjelica i bespilotnih letjelica.
4. Elementi opreme letjelica.
5. Oprema za upravljanje letjelicama.
6. Oprema za upravljanje bespilotnim letjelicama.
7. Oprema za navigaciju letjelica.
8. Oprema za navigaciju bespilotnih letjelica.
9. Oprema za kondicioniranje okoline letjelica.
10. Oprema za kondicioniranje okoline bespilotnih letjelica.
11. Oprema za praćenje emisija letjelica.
12. Oprema za praćenje emisija letjelica.
13. Specifična oprema nekih vrsta letjelica.
14. Specifična oprema nekih vrsta bespilotnih letjelica.
15. Projekcije razvoja opreme letjelica.

Vježbe
1. Karakteristični primjeri razvoja opreme letjelica i bespilotnih letjelica.
2. Karakteristični primjeri razvoja opreme letjelica i bespilotnih letjelica.
3. Karakteristični primjeri razvoja opreme letjelica i bespilotnih letjelica.
4. Primjeri elemenata opreme letjelica.
5. Primjeri elemenata sustava za upravljanje letjelicama.
6. Svojstva elemenata sustava za upravljanje bespilotnim letjelicama.
7. Primjeri elemenata sustava za navigaciju letjelica.
8. Svojstva elemenata sustava za navigaciju bespilotnih letjelica.
9. Svojstva elemenata sustava za navigaciju bespilotnih letjelica.
10. Primjeri opreme za kondicioniranje okoline letjelica.
11. Primjeri opreme za kondicioniranje okoline bespilotnih letjelica.
12. Primjeri elemenata opreme za praćenje emisija.
13. Primjeri specifičnih sustava letjelica.
14. Primjeri specifičnih sustava bespilotnih letjelica.
15. Studije slučaja razvoja sustava bespilotnih letjelica.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. C. Johnson: Jane"s Avionics 1997-98. Janes Information Group, 1997,
2. J.W.R. Taylor: Jane"s Pocket Book of Remote Piloted Vehicles: Robot Aircraft Today. Collier Books, 1977.
Preporučena literatura:
3. J. Stepanić: Zrakoplovni instrumenti za navigaciju. Priručnik za nastavu. FSB Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.,
4. J. Stepanić: Zrakoplovni instrumenti za upravljanje letom. Priručnik za nastavu. FSB Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu