Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Bespilotni sustavi
Kratica: BPSUSOpterećenje: 0(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Stepanić
Izvođači: dr. sc. Jelena Ćosić Lesičar ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumjeti elemente i tok informacija vezan uz sustave bespilotnih letjelica.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položen ispit iz predmeta Oprema bespilotnih letjelica.

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, izrada seminara.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ako student provodi praktični rad na visokoj razini ocjena predmeta jednaka je zaokruženoj srednoj vrijednosti ocjena praktičnog rada, ocjene eksperimentalnog pristupa i ocjene usmenog ispita. Ispitni eksperimentalni rad i usmeni ispit nakon završetka pohađanja nastave.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Interna evaluacija temeljem podataka prikupljenih nestrukturiranim anketama (provođenim tijekom nastave i konzultacija), strukturiranom anketom (provedenom nakon završetka održavanja nastave) te temeljem analize rezultata kolokvija i ispita.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Poznavati elemente i relacije u sustavima bespilotnih letjelica.
Kompetentno koristiti modele sustava bespilotnih letjelica za inovativne primjene.
Aktivno i interdisciplinarno primjenjivati temeljne značajke inovativnog pristupa sustavima bespilotnih letjelica.
Koristiti principe na kojima se temelji rad suvremenih sustava bespilotnih letjelica.
Procijeniti uzajamni utjecaj različitih principa zastupljenih u sustavima bespilotnih letjelica.

Predavanja
1. Nema predavanja.
2. Nema predavanja.
3. Nema predavanja.
4. Nema predavanja.
5. Nema predavanja.
6. Nema predavanja.
7. Nema predavanja.
8. Nema predavanja.
9. Nema predavanja.
10. Nema predavanja.
11. Nema predavanja.
12. Nema predavanja.
13. Nema predavanja.
14. Nema predavanja.
15. Nema predavanja.

Vježbe
1. Uvod. Uvodni primjeri sustava bespilotnih letjelica.
2. Vrste elemenata i relacija u sustavima bespilotnih letjelica.
3. Tok informacija u sustavima bespilotnih letjelica.
4. Prikupljanje i obrada informacija u sustavima bespilotnih letjelica.
5. Prikupljanje i obrada informacija u sustavima bespilotnih letjelica.
6. Tok energije u sustavima bespilotnih letjelica.
7. Generiranje energije u sustavima bespilotnih letjelica.
8. Korištenje energije u sustavima bespilotnih letjelica.
9. Elementi za koordiniranje sustava bespilotnih letjelica.
10. Praćenje učinkovitosti sustava bespilotnih letjelica.
11. Praćenje robusnosti sustava bespilotnih letjelica.
12. Razine redundantnosti sustava bespilotnih letjelica.
13. Specifični elementi nekih sustava bespilotnih letjelica.
14. Specifični elementi nekih sustava bespilotnih letjelica.
15. Projekcije razvoja sustava bespilotnih letjelica.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. C. Johnson: Jane's Avionics 1997-98. Janes Information Group, 1997,
2. M.J. Kroes, W.A. Watkins, F. Delp: Aircraft Maintenance & Repair. Glencoe, 1993.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Oprema bespilotnih letjelica
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu