Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informatički menadžment
Kratica: INFMENOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 26(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 4(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragutin Lisjak
Izvođači: Davor Kolar mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razlikovati i primjeniti moderne informacijske sustave kao potporu poslovanju i donošenju odluka Identificirati i objasniti moderne koncepte u informatičkom menadžmentu. Razviti svijest o prirodi i korištenju informacija i informacijskih sustava u organizacijskom smislu. Poticati uvažavanje različitih vrsta metodologija koji se koriste u procesu upravljanja informacijama u procesima donošenja odluka Primijeniti zajedničke vještine u izradi timskih projekata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Osnovna znanja rukovanja računalom korištenje Windows operacijskog sustava (Windows 7 ili noviji): rukovanje dokumentima i datotekama otvaranje, micanje, premještanje i rad u više aplikacijskih prozora pretraživanje, preimenovanje i spremanje postojećih dokumenata rezanje, kopiranje i umetanje (cut, copy & paste) iz jedne aplikacije u drugu korištenje Internet Explorera (ili nekog drugog preglednika)

Obaveze studenata:
točan dolazak te pohađanje predavanja i vježbi. Dolazak na vježbe i predavanja bilježiti će se i biti će dostupan studentima na eučenju. Studenti će se prozivati na početku svakog nastavnog sata te će za prisutnost na pojedinom satu dobiti 1 bod. Maksimalni broj izostanaka s vježbi i predavanja je 3 puta. samostalni rad na vježbama te izrada vlastitih projektnih zadataka. Prilikom obrane projektnih zadataka,potrebno je pokazati razumijevanje tematike. kolegijalno ponašanje zabranjeno je ometanje kolega tijekom vježbi i predavanja. Budući da su vježbe laboratorijske te zahtijevaju korištenje računala, dozvoljen je pristup svom sadržaju na webu, pa tako i društvenim mrežama i stranicama poput Facebooka, YouTubea, itd. Ukoliko se navedeni sadržaj koristiti u needukacijske svrhe (na računalu ili mobitelu) te pri tome ometa nastava, student/i će zamoljen/i da napust/i/e učionicu. Također, zabranjeno je korištenje mobitela ili tableta tijekom održavanja nastave.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Elementi praćenja i ocjenjivanja: Kolokviji Broj: . . . . . . . . . . ........................2 Broj pitanja/kol: . . . . . . . . . . ..........8 Max. br. bod./pitanju: . . . . . . . . . . ..5 Broj bodova: . . . . . . . . . ...............2x40 = 80 bodova (80%) Projektni zadatak Broj: . . . . . . . . . . ........................1 Elementi ocjenjivanja: Čitanje podataka...............................1 Preprocesuiranje............................2 Proces rudarenja.............................7 Interpretacija rezultata......................7 Dodatni operatori i usporedbe.......3 = 20 bodova (20%) UKUPNO.............................................= 100 bodova (100%)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Načini praćenja kvalitete će biti osigurani: a.) projektnim zadatkom pod nadzorom mentora (profesora ili asistenta) (1 kom) b.) kolokvijima (2 kom)

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

razlikovati moderne informacijske sustave prema njihovima specifičnim namjenama u poslovanju te objasniti njihove funkcije (ERP sustavi, CRM sustavi, CAPPsustavi za planiranje i praćenje proizvodnje)
skicirati sheme poslovnih procsea,
definirati strukturu baze podatka,
obavljati analizu potreba za uvođenjem poslovne inteligencije,
identificirati alat za modeliranje poslovne inteligencije (ETL),
obavljati rudarenje podataka s ciljem potpore poslovnom odlučivanju,
rukovati sa najnovijim softverskim alatima za rudarenje podataka.

Predavanja
1. Sistemski pristup i pojam informacijskih sustava (pojam, komponente, životni ciklus).
2. Poslovni informacijski sustav i poslovno upravljanjeI (poduzeće kao poslovni sustav, podaci i informacije u poslovanju).
3. Poslovni informacijski sustav i poslovno upravljanjeII (izvršni sloj informacijskog sustava, upravljački sloj informacijskog sustava).
4. Poslovni informacijski sustavi kao potpora poslovnim funkcijamaI (analize i planiranja poslovanja, upravljanje poslovnom imovinom,upravljanja ljudskim resursima).
5. Poslovni informacijski sustavi kao potpora poslovnim funkcijamaII (upravljanje financijama, upravljanja nabavom, upravljanja proizvodnjom).
6. Poslovni informacijski sustav i upravljanje poslovnim procesimaI (poslovni procesi, informatizacija poslovnih procesa).
7. Poslovni informacijski sustav i upravljanje poslovnim procesimaII (modeliranje poslovnih procesa, sustaviza upravljanje poslovnim procesima kao potpora odlučivanju).
8. Poslovni informacijski sustav kao potpora analizi i poslovnom odlučivanjuI (skladištenje podataka kao priprema za poslovnu analizu, poslovna inteligencija, poslovnoizvještavanje).
9. Poslovni informacijski sustav kao potpora analizi i poslovnom odlučivanjuII (dimenzijska analiza podataka, otkrivanje znanja iz baza podataka).
10. Upravljanje poslovnim informacijskim sustavimaI (poslovna vrijednost informacijskih sustava, povezivanje poslovanja i informacijskih sustava, načini korištenja poslovnih informacijskih sustava).
11. Upravljanje poslovnim informacijskim sustavimaII (strategija poslovnog informacijskog sustava, rizici primjene poslovnih informacijskih sustava,kvaliteteposlovnih informacijskih sustava).
12. Poslovni informacijski sustavi i elektroničko poslovanje.
13. Informacijski sustavi temeljeni na znanjuI (ekspertni informacijski sustavi).
14. Informacijski sustavi temeljeni na znanjuII (informacijski sustavi temeljeni na neuronskim mrežama).
15. Informacijski sustavi temeljeni na znanjuIII (informacijski sustavi temeljeni na evolucijskim algoritmima).

Vježbe
1. Uvod u ERP i CAPP sustave
2. Rad i značajke ERP i CAPP sustava praktična primjena.
3. Uvod u CRM sustave: primjena i praksa.
4. Tehnologije virtualizacije i računalstvo u oblacima
5. Big Data koncept: Uvod i primjena
6. Uvod u rudarenje podataka
7. Upoznavanje sa RapidMiner okruženjem za rudarenje podataka.
8. I. Kolokvij
9. Metode rudarenja podataka
10. Praktična primjena RapidMiner alata.
11. Praktična primjena RapidMiner alata Rudarenje teksta i rudarenje Interneta
12. RapidMiner: Vježba
13. Uvod u Internet of Things koncept
14. Uvod u AHP metodu i Expert Choice
15. II. kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Srića, V., Put k elektroničkom poslovanju, Sinergija, Zagreb, 2001.Dubrovnik,
2. Tavčar, Y.: Elektronsko poslovanje in tehnični informatički sistemi, LECAD, Ljubljana 2000.
3. Scott, G.: Principles of Management Information Systems, Mc Graw Hill, 1996.
4. Chisholm, A., Exploring data with RapidMiner, Packt Publishing, 2013., Birmingham, UK
5. Hoffman, M., Klinkenberg, R., RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications, Chapman and Hall/CRC, 2013, Boca Raton, USA
6. North, M.A., Data Mining for the Masses, Global Text Project, 2012.
7. Panian, Ž.; Ćurko, K. i dr. 2010. Poslovni informacijski sustavi. Element. Zagreb.
8. Sikavica P.; Bebek, B.; Skoko, H.; Tipurić, D. 1999. Poslovno odlučivanje. Informator. Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu