Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Automatizirane naprave
Kratica: AUTNAPOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 15(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pilipović
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Pilipović ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje studenata za projektiranje i konstruiranje automatiziranih naprava. Automatizacijom naprava i specijalnih uređaja postize se povećanje proizvodnosti, bolja kvaliteta proizvoda i humanizacija rada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Pohađanje predavanja i vježbi, Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Provjera teorijskog znanja kroz kolokvij ili završni ispit. Provjera praktičnog znanja kroz seminar.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Bilježenje pohađanja predavanja i aktivnog sudjelovanja studenata u diskusiji tijekom predavanja. Kontinuirano praćenje konzultacija tijekom učenja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

izabrati odgovarajuće pneumatske ili hidrauličke elemente automatiziranih naprava (ovinso o zahtjevima primjene)
procijeniti i vrednovati sheme upravljanja automatiziranim napravama
konstruirati automatizirane naprave
odabrati odgovarajuća univerzalna konstrukcijska rješenja elemenata automatiziranih naprava
preispitati (optimirati) primjenu automatiziranih naprava

Predavanja
1. Osnovni pojmovi i podloge. Vrste radnog medija. Dobivanje i priprema radnog medija. Ukupna potro nja radnog medija.
2. Smjernice za projektiranje i konstrukciju automatiziranih naprava. Izrada tro kovnika za elemente automatiziranih naprava.
3. Elementi za automatizaciju naprava. Radni elementi: pravolinijski radni elementi, rotacijoni radni elementi i specijalni radni elementi.
4. Upravljački elementi: ventili, električke sklopke i specijalni upravljački elementi.
5. Sistemi upravljanja. Podjela sistema upravljanja prema stupnju automatizacije. Podjela sistema prema mediju, pneumatsko i hidrauličko upravljanje automatiziranih naprava.
6. Upravljački dio pneumatskih i hidrauličkih automatiziranih naprava: upravljanje ovisno o volji, upravljanje ovisno o putu, upravljanje ovisno o vremenu, kombinirano upravljanje, sljedno upravljanje i programsko upravljanje.
7. Izabrani primjer pneumatskog upravljanja automatizirane naprave.
8. Izabrani primjer hidrauličkog upravljanja automatizirane naprave.
9. Postupci rje avanja upravljačkih planova pneumatskih i hidrauličkih automatiziranih naprava. VDMA metoda, kaskadna metoda, metoda korak po korak. Smjernice za projektiranje i konstrukciju. Idejne skice za automatizirane naprave.
10. Pristup projektiranju automatiziranih naprava i ureÄ"aja. UnapreÄ"enje proizvodnje. Upoznavanje izradaka i njegove tehnologičnosti. Smjernice za projektiranje i konstrukciju automatiziranih naprava.
11. Električno upravljanje i kombinirano upravljanje.
12. Projektiranje automatiziranih naprava i ureÄ"aja. Upoznavanje izradka i njegove tehnologičnosti.
13. Načini djelovanja automatiziranih naprava. Izbor radnog medija. Oblik geometrija, i dimenzije automatiziranih naprava.
14. Rje avanje sistema upravljanja. Izrada upravljačkih shema. Pristup proračunu automatiziranih naprava.
15. Ekonomsko tehnička analiza. Stupanj automatizacije i stalne zauzetosti. Analiza ekonomske opravdanosti primjene automatiziranih naprava. Izbor optimalne varijante za slučaj vi e rje enja automatiziranih naprava.

Vježbe
1. Izbor radnog medija za konkretne primjere automatiziranih naprava.
2. Performanse i izbor radnih elemenata za konkretne primjere automatiziranih naprava.
3. Vrste upravljačkih elemenata za konkretne primjere automatiziranih naprava.
4. Načini upravljanja za konkretene primjere automatiziranih naprava.
5. Kombinirani način upravljanja za konkretni primjer.
6. Izrada upravljačkih shema za poluautomatski i automatski rad kod sljednog upravljanja za konkretni primjer.
7. Proračun potro nje radnog medija kod pneumatskog upravljanja i potrebne količine ulja kod hidrauličkog upravljanja.
8. Analiza tehnologičnosti izradka. Definiranje tehnolo ke baze za oslanjanje i prislanjanje te mjesta stezanja.
9. Proračun potrebene sile stezanja i odreÄ"ivanje smjera stezanja zavisno od vrste obrade, smjera posmaka, posmične sile te potrebnog momenta za obradu.
10. Podjela zadataka za izradu automatizirane naprave za konkretnu operaciju na izradku i upute za rjesavanje zadataka.
11. Konzultacije vezane za izradu automatizirane naprave.
12. Konzultacije vezane za izradu automatizirane naprave.
13. Konzultacije vezane za izradu automatizirane naprave.
14. Konzultacije vezane za izradu automatizirane naprave.
15. Obrana zadatka tj. potrebnih proračuna upravljačke sheme i konstrukcije automatizirane naprave.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Boras, B.: Mehanizirane i automatizirane naprave i uređaji, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1989.
2. Deppert, W.; Stoll, K.: Pneumatsko upravljanje (prijevod s njem.), Tisak Zagreb, Zagreb, 1986.
3. Nikolić, G.: Pneumatsko upravljanje, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1992.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu