Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademska pismenost
Kratica: AKPISMOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Stepanić
prof. dr. sc. Biserka Runje
Izvođači: dr. sc. Tamara Krajna ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Studentima pružiti znanja i vještine neophodne za kvalitetno pronalaženje informacija i njihovu analizu. Osposobiti studente za vrednovanje informacijskih izvora. Osposobiti studente za pismeno iskazivanje i publiciranje te ih osposobiti za cjeloživotno obrazovanje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema preduvjeta.

Obaveze studenata:
Sudjelovanje na predavanjima, vježbama i radionicama. Izrada i prezentiranje seminarskog zadatka.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Konačna ocjena: formira se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitu.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama. Kolokviji. Diskusija. Konzultacije. Kvaliteta programa ocijeniti će se na osnovu Sveučilišne ankete.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Razviti učinkovitu strategiju pretraživanja informacija.
Oblikovati jezgrovit, a cjelovit pismeni iskaz rezultata.
Izračunati statističke pokazatelje praćenja tekstova u tiskanom ili online obliku.
Kritički vrednovati informacijske izvore.
Svrhovito koristiti informacije.

Predavanja
1. Uvod u kolegij definiranje pojma informacijske i akademske pismenosti.
2. Informacijski izvori: primarni, sekundarni, tercijarni.
3. Informacijski izvori (katalozi, knjige, priručnici, časopisi, baze podataka, Internet).
4. Strategije pretraživanja (sintaksa, ključne riječi, tezaurus ili indeks).
5. Bibliografske baze podataka, pristup bazama u akademskoj zajednici, autorsko pravo (citiranje, plagijati).
6. Relevantni izvori informacija sa slobodnim pristupom, digitalni repozitoriji.
7. Napredne metode prikupljanja i analize podataka.
8. Meta analiza posjećenosti online izvora.
9. Kvantitativni pokazatelji utjecaja rada, statistička obrada posjećenosti izvora radova.
10. Znanstvena i stručna istraživanja, strategija istraživanja.
11. Bibliografski opis i sustavi citiranja.
12. Programi za upravljanje referencijama: Zotero, Mendeley, EndNote, RefWorks.
13. Prezentacija (objavljivanje) rezultata istraživanja (pisanje rada, postersko izlaganje, ppt prezentacija).
14. Pravila korekture i redakture.
15. Netiquette pravila ponašanja i komunikacije na internetu.

Vježbe
1. Definiranje informacijskog problema (formuliranje upita, definiranje ključnih riječi, strategije pretraživanja).
2. Rad u grupama / konzultacije, podjela zadataka (Zadatak 1).
3. Rad u grupama / konzultacije, korištenje informacijskih izvora.
4. Rad u grupama / konzultacije, pretraživanje bibliografskih baza podataka.
5. Rad u grupama / konzultacije, pretraživanje izvora informacija sa slobodnim pristupom.
6. Prezentacija rezultata Zadatka 1.
7. Rad u grupama / konzultacije, prikupljanje i analiza kvantitativnih i kvalitativnih podataka.
8. Rad u grupama, podjela zadataka, (Zadatak 2).
9. Prezentacija rezultata Zadatka 2.
10. Rad u grupama / konzultacije, Izrada bibliografskih jedinica.
11. Rad u grupama, podjela završnih zadataka (Zadatak 3).
12. Rad u grupama / konzultacije, korištenje programa za upravljanje referencijama.
13. Rad u grupama / Konzultacije, pisanje rada, izrada prezentacije.
14. Prezentacija rezultata Zadatka 3.
15. Prezentacija rezultata Zadatka 3.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. 1.Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.
2. 2.Stojanovski, J. Online baze podataka - Prirucnik za pretraživanje, Hrvatska akademska i istraživacka mreža - CARnet, Zagreb, 2007. Dostupno na http: //www.onlinebaze.hr/online-prirucnik (25. 05. 2011.)
3. 3.Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb: Sveučilišna knjižara, 2005.
4. 4.Baždarić, K., Pupovac, V., Bilić-Zulle, L., Petrovečki, M. Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti. Medicina Fluminensis, Vol. 45 no. 2, 2009.
5. 5.Hrvatsko informacijsko društvo. Enciklopedijski članci iz područja informacijske znanosti i informacijske i srodnih djelatnosti. Dostupno na: http: //www.hidd.hr/enciklopedija1.php
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu