Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Drvo i drvni kompoziti
Kratica: DIDKOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Vera Rede
Izvođači: prof. dr. sc. Vera Rede ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznati sastav, strukturu i svojstva drva i drvnih kompozita. Sažeti informacije o drvu kao inženjerskom materijalu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeni Materijali II

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, polaganje kolokvija

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
kolokvij (2)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
polaganjem kolokvija (2) ili cjelovitog ispita

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
upoznati sastav drva na elementarnoj razini
definirati strukturu drva na makro, mikro i nano razini
objasniti utjecaj usmjerenosti strukture na mehanička i druga svojstva drva
prepoznati prirodne prednosti i nedostatke drva
upoznati metode modificiranja drvne strukture u cilju smanjenja prirodnih nedostataka drva
opisati i klasificirati drvne kompozite

Predavanja
1. Uvod značaj drva u tehničkom smislu
2. Struktura drva na makrorazini
3. Struktura drva na mikrorazini
4. Nepravilnosti u građi drva
5. Sastav i građa stanične stijenke
6. Vlaga u drvu
7. Biološka degradacija drva
8. Mehanička svojstva drva
9. Fizikalna svojstva drva
10. Kemijska svojstva drva
11. Toplinska i akustična svojstva drva
12. Modificiranje svojstava drva
13. Kemijska, toplinska i druge vrste preobrazbe drva
14. Drvni kompoziti
15. Prednosti primjene drva i drvnih kompozita

Vježbe
1. Primjena drva kroz povijest
2. Makrostruktura drva
3. Mikrostruktura četinjača
4. Mikrostruktura listača
5. Gustoća drva
6. Udio vlage u drvu
7. Savojna čvrstoća
8. Savojni modul elastičnosti
9. Tribološka svojstva drva
10. Kemijska analiza drva: udjeli celuloze, hemiceluloze i lignina
11. Piroliza i termogravimetrijska analiza drva
12. Tvrdoća drva
13. Utjecaj usmjerenosti strukture na svojstva drva
14. Modificiranje svojstava drva
15. Drvni kompoziti
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Vera Rede: DRVO - TEHNIČKI MATERIJAL, interna skripta
Preporučena literatura:
2. Rowell, R. M. Handbook of wood chemistry and wood composites, CRC Press, 2005.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu