Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektrokemijski korozijski procesi
Kratica: ELKOPOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Alar
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje fundamentalnih znanja o elektrokemijskim pojavama na metalnim površinama, znanja o elektrokemijskim ispitivanjima i mjernim tehnikama. Upoznavanje sa značajem elektrokemije u rješavanju interdisciplinarnih znanstvenih i inženjerskih korozijskih problema u industrijskoj praksi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema preduvjeta

Obaveze studenata:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij ili ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Analize rezultata kolokvija. Reakcije studenata na vježbama. Anketa.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

objasniti mehanizme elektrokemijskih reakcija
provoditi korozijska ispitvanja elektrokemijskim tehnikama
razlikovati pojavne oblike korozije

Predavanja
1. Pojava korozije, Iznos i intenzitet korozije
2. Osnove elektrokemijske korozije
3. Dijagrami potencijalpH u koroziji
4. Odnos potencijal struja u korozijskim člancima
5. Uvjeti koji dovode do lokalne korozije.
6. Diferencijalna aeracija
7. Kolokvij
8. Elektrokemijske tehnike DC i Ac
9. Struktura električnog dvosloja
10. Mjerenje kapaciteta dvosloja
11. Linearna polarizacija
12. Korozijski potencijal
13. Tafelova ekstrapolacija
14. Ciklička polarozacija
15. Kolokvij

Vježbe
1. Pojavni oblici korozije
2. Elektrokemijska korozija
3. Skiciranje EpH dijagrama eksperimentalno
4. Snimanje krivulja EI
5. Određivanje pitting potencijala
6. Određivanje zaštitnog potencijala
7. Određivanje potencijala potpune pasivacije
8. Određivanje korozijskog potencijala AC i DC tehnikama
9. Određivanje otpora NČ
10. Određivanje otpora UČ
11. Određivanje brzine korozije
12. Ciklička polarizacija NČ
13. AC ispitivanja na metalima s dvoslojem
14. AC tvrdih metala
15. Ponavljanje v.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. A.J. Bard, Electrochemical methods,, John Wiley&Sons, 1980
2. R.Greef Instrumental methods in electrochemistry, John Wiley & SONS New York, 1985
Preporučena literatura:
3. E.C. Potter, Elektrokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1990
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu