Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredne tehnologije toplinske obrade
Kratica: NAPTTOOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Landek
prof. dr. sc. Božidar Matijević
Izvođači: dr. sc. Ivan Kumić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja o postupcima toplinske obrade visokočvrstih čelika, legura lakih i obojenih metala (legure aluminija, magnezija, titanija, bakra, nikla, kobalta) te površinskom površinskim otvrdnjavanjem tehnologijama visoke gustoće energije (indukcijskim kaljenjem, laserskim snopom i snopom elektrona). Osposobljavanje za izbor postupka toplinske obrade i propisivanje parametera obrade

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeni Materijali I i Materijali II

Obaveze studenata:
Obavezno pohađanje predavanja i vježbi (dozvoljen izostanak s 20% nastave) nadoknada iznad tog postotka moguća kolokviranjem, ali samo za opravdane izostanke. Izrada i prezentacija seminarskog rada i polaganje usmenog ispita.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Vrednuje se aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i prezentacija seminarskog rada . Zaključna ocjena ispita određena je ocjenom usmenog ispita (30%), izradom seminara (30%), usmenim izlaganjem seminara uz diskusiju (30%) i ocjenom aktivnog sudjelovanja u nastavi (10%).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Anketa

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

poznavati postupke toplinske obrade metala, modificiranja, toplinskokemijske obrade

Predavanja
1. Podjela postupka toplinske obrade cijelog volumena za visokočvrste čelike i legure lakih i obojenih metala
2. Pojave pri grijanju i držanju predmeta na temperature austenitizacije ili homogenizacijskog žarenja: mikrostrukturne promjene, parametri ugrijavanja.
3. Zaštita površine materijala od oksidacije, razugljičenja ili razlegiranja pri ugrijavanju
4. Primjena kontinuiranih TTT dijagrama za određivanje parametara ohlađivanja
5. Postupci žarenja i njihov utjecaj na mikrostrukturu i svojstsva materijala
6. Toplinska naprezanja, deformacije i zaostala naprezanja kao posljedica toplinske obrade.
7. Termomehaničke obrade visokočvrstih čelika
8. Posebnosti toplinske obrade aluminijskih legura
9. Posebnosti toplinske obrade magnezijskih legura
10. Posebnosti toplinske obrade titanijevih legura
11. Posebnosti toplinske obrade bakrenih legura
12. Suvremeni postupci indukcijskog kaljenja i žarenja
13. Postupci otvrdnjavanja površine laserskim snopom
14. Postupci otvrdnjavanja površine snopom elektrona
15. Izbor postupka i opreme za toplinsku obradu

Vježbe
1. Određivanje parametara ugrijavanja visokočvrstih čelika
2. Određivanje parametara ugrijavanja aluminijskih, magnezijskih i titanijevih legura
3. Zadavanje tema seminara
4. Određivanje parametara aktivnih plinskih zaštitnih atmosfera
5. Regulacija parametara plinskih zaštitnih atmosfera
6. Konzultacije za izradu seminara
7. Analiza mikrostrukture površine izložene ugrijavanju s i bez zaštitnih atmosfera
8. Konzultacije za izradu seminara
9. Precipitacijsko očvršćivanje aluminijskih legura
10. Konzultacije za izradu seminara
11. Otvrdnjavanje bakrenih legura
12. Konzultacije za izradu seminara
13. Priprema postupka indukcijskog kaljenja
14. Prezentacija seminarskih radova
15. Prezentacija seminarskih radova
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. 1. Podloge za predavanja i vježbe na stranici e-kolegija
2. 2. Krumes, D.: Toplinska obradba, Strojarski fakultet Slavonski Brod, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod, 2000
3. 3. Gojić, M: Površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010
4. 4. Krumes, D.: "Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina", Strojarski fakultet Slavonski Brod, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod, 2004
Preporučena literatura:
5. 1. Bardes, B.B. (ed.): ASM Handbook: Heat Treatment of Metals, Part 4. 9th edition, Metals Park, Ohio, USA 1994
6. 2. G. E. Totten (ed): Steel Heat Treatment Metallurgy and Technologies Vol. 1, Vol.2, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu