Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u akustiku
Kratica: UAKUOpterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Neven Alujević
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta :
1. Predstaviti studentima formalnu osnovu za proučavanje gibanja akustičkih valova u fluidima.
2. Osposobiti studente za razumijevanje fizikalnih osnova nastanka i širenja akustičkih valova u jednoj i u tri dimenzije.
3. Upoznati studente s osnovnim metodama za mjerenje akustičkih veličina.

Uvijeti za upis predmeta I ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položen kolegij Mehanika 2

Obveze studenata:
Sudjelovanje na predavanjima odnosno izrada samostalnog zadatka.

Ocjenjivanje I vrednovanje rada studenata tijekom nastave I na završnom ispitu:
Ovisno o broju upisanih studenata ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata organizirat će se putem ili 2 kolokvija ili pismenog ispita ili samostalnog zadatka (projekt) uz usmeno objašnjenje.

Načini pračenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina I kompetencija:
Provođenje studentskih anketa s evaluacijom nastavnika i predmeta.

Nakon uspješno svladanog kolegija student će moći(ishodi učenja);
Studenti će moći:
1. razumjeti temeljna fizikalna načela na kojima se zasniva širenje zvuka u slobodnom i omeđenom prostoru.
2. opisati način širenja malih tlačnih poremećaja.
3. opisati jednodimenzijsko odnosno trodimenzijsko gibanje akustičkih valova.
4. identificirati karakteristike zvučnog polja u zatvorenom prostoru.
5. definirati pojave refleksije, transmisije i atenuacije zvuka.
6. identificirati prikladan način mjerenja pojedinih akustičkih veličina (tlak, snaga, intenzitet)

Predavanja
Uvod u akustiku.
Uvod u propagaciju akustičkih poremećaja.
Matematički opis zvučnih valova u jednoj dimenziji.
Jednodimenzijska Helmholtzova jednadžba.
Interferencija dvaju valova.
Stojni valovi.
Transmisija i refleksija zvučnih valova.
Prva provjera znanja.
Akustički valovi u tri dimenzije.
Trodimenzijska Helmholtzova jednadžba.
Zvuk u pravokutnoj prostoriji s krutim zidovima.
Direktni zvuk i jeka.
Izvori zvuka.
Zračenje, apsorpcija i atenuacija zvuka.
Druga provjera znanja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Noise and Vibration Control Engineering: Principles and Applications, Second Edition Editors(s):István L. Vér ,Leo L. Beranek First published:12 December 2007 Print ISBN:9780471449423 |Online ISBN:9780470172568 DOI:10.1002/9780470172568 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc.
Preporučena literatura:
2. L E Kinsler, A R Frey, A B Coppens and J V Sanders, Fundamentals of Acoustics, 4th Edition, pp. 560. ISBN 0-471-84789-5. Wiley-VCH, December 1999.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Mehanika II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu