Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u plovne objekte (S)
Kratica: UPLOOBJOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Joško Parunov
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Pružiti studentima koji ne studiraju brodogradnju osnovne informacije o plovnim objektima. Olakšati horizontalnu mobilnost prvostupnika različitih studijskih programa FSBa. Omogućiti zapošljivost stručnjaka iz različitih smjerova studija strojarstva u pomorskoj industriji. Poboljšati komunikaciju između stručnjaka iz različitih polja tehnike u multidisciplinarnom radnom okruženju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
/

Obaveze studenata:
Seminarski rad. Usmeni ispit.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij (ili numerički ispit) 40%, usmeni ispit 30%, projekt 30%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Pohađanje nastave; Seminarski rad; Usmeni ispit.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
* Identificirati uzroke i posljedice povijesnog razvoja plovnih objekata. * Razlikovati osnovne tipove plovnih objekata. * Raščlaniti parametre koji se koriste za opis plovnih objekata. * Analizirati najvažniju tehničku dokumentaciju plovnih objekata. * Samostalno proračunati osnovne značajke koje utječu na sigurnost plovnih objekata. * Raščlaniti konstrukciju plovnih objekata i kategorizirati materijale koji se koriste u njihovoj gradnji. * Analizirati pravila klasifikacijskih društava. * Razviti vještine prikupljanje i organiziranja podataka te prezentacije rezultata.

Predavanja
1. Uvod i povijesni pregled
2. Tipovi plovnih objekata
3. Opći plan i osnovna tehnička dokumentacija
4. Morski valovi
5. Opterećenja plovnih objekata
6. Materijali i građevni elementi plovnih objekata
7. Konstrukcija plovnih objekata
8. Čvrstoća konstrukcije
9. Sigurnost plovnih objekata
10. Vibracije pomorskih konstrukcija
11. Numeričke metode u analizi plovnih objekata
12. Pregled slučajeva neki brodovi građeni u hrvatskim brodogradilištima
13. Ekonomičnost plovnih objekata
14. Eksploatacija i inspekcija plovnih objekata
15. Uloga klasifikacijskih društava

Vježbe
1. Upoznavanje s osnovama računala za potrebe vježbi
2. Upoznavanje s tehničkom dokumentacijom plovnog objekta
3. Opis idealnih morskih valova
4. Opisa valova uzburkanog mora
5. Njihanje plovnog objekta na valovima
6. Ekstremne vrijednosti valnih opterećenja
7. Provjera usvojenog znanja Kolokvij K1
8. Proračun momenta otpora tankostjene konstrukcije
9. Lokalna čvrstoća elemenata plovnih objekata
10. Globalna čvrstoća plovnog objekta
11. Primjer proračuna globalnih vibracija pomorskih konstrukcija
12. Primjer proračuna dinamičke izdržljivosti pomorskih konstrukcija
13. Predviđanje korozijskih istrošenja brodskih konstrukcija
14. Pregled programskih paketa za analizu pomorskih objekata i konstrukcija
15. Provjera usvojenog znanja Kolokvij K2
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. * K. van Dokkum "Ship knowledge - a modern encyclopedia" DOKMAR 2003.
2. * Hadžić, N.; Rudan, S.; Parunov, J.; Grubišić, R. Zbirka zadataka iz statičke i dinamičke analize brodskih konstrukcija. Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2016.
Preporučena literatura:
3. * Benford, H. "Naval Architecture for Non-Naval Architects" The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1991.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu