Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Automatizacija proizvodnje
Kratica: AUTPROOpterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravko Majetić
Izvođači: prof. dr. sc. Dubravko Majetić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s metodom prostora stanja za jednovarijabilne i multivarijabilne sisteme. Prelazak u prostor stanja za kontinuirane i diskretne sisteme. Analiza i sinteza regulacijskog kruga u prostoru stanja. Razumijevanje upravljačkih petlji NC i CNC alatnog stroja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema posebnih uvjeta.

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi 10%. Dva pismena kolokvija 45%, zamjenjuju pismeni ispit Pismeni ispit 45%. Usmeni ispit 45%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Stalna rasprava o predavanom sadržaju. Praćenje rada kolokvijskim ispitima. Konzultacije tijekom nastave.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Analizirati jednovarijabilnie i multivarijabilne dinamičke sustave u prostoru stanja. Analizirati multivarijabilne dinamičke sustave u prostoru stanja. Preporučiti metodu projektiranja regulatora u prostoru stanja.Izračunati parametre regulatora koristeći metode projektiranja regulatora u prostoru stanja.Izračunati stabilnost i točnost regulacijskog kruga u prostoru stanja.Analizirati osnovne upravljačke petlje numerički upravljanih alatnih strojeva.

Predavanja
1. Matrice distribucije signala. Matematički modeli multivarijabilnih dinamičkih sistema.
2. Izbor varijabli stanja kontinuiranih jednovarijabilnih i multivarijabilnih linearnih sistema.
3. Matrica prijenosnih funkcija.
4. Prelazak s kontinuiranog na diskretni model u prostoru stanja. Matrica impulsnih prijenosnih funkcija.
5. Stabilnost kontinuiranog i diskretnog modela u prostoru stanja.
6. Koncept upravljivosti i mjerljivosti. Rješenje linearnih kontinuiranih sistema.
7. Modeli regulacijskih sistema u prostoru stanja.
8. Optimalni regulatori.
9. Regulator za rasprezanje stanja i podešavanje polova.
10. Statički Kalmanov regulator
11. Metoda podešavanja polova
12. Statički i dinamički observer stanja.
13. Točnost regulacije u prostoru stanja.
14. Temelji numeričkog upravljanja. Upravljački sistemi i upravljačke petlje numerički upravljanih alatnih strojeva.
15. Vođenje fleksibilnih proizvodnih sistema.

Vježbe
1. Matrice distribucije siganala.
2. Izbor faznih varijabli stanja jednovarijabilnih sistema. Izbor kanonskih varijabli stanja.
3. Izbor faznih varijabli stanja multivarijabilnih sistema.
4. Matrica prijenosnih funkcija. Matrica impulsnih prijenosnih funkcija.
5. Stabilnost kontinuiranog i diskretnog sistema u prostoru stanja.
6. Upravljivost stanja i upravljivost izlaza kontinuiranih i diskretnih sistema u prostoru stanja.
7. Mjerljivost stanja kontinuiranih i diskretnih sistema u prostoru stanja.
8. Rješenje linearnih kontinuiranih sistema. Trapezna formula.
9. Model regulacijskog kruga zatvorenog preko vektorastanja i vektora izlaza.
10. Statički Kalmanov regulator.
11. Metoda podešavanja polova s rasprezanjem stanja iprincipom nuldijagonala matrice Ar
12. Statički i dinamički observer stanja.
13. Točnost regulacije u prostoru stanja.
14. Temelji numeričkog upravljanja. Upravljački sistemi i upravljačke petlje numerički upravljanih alatnih strojeva.
15. Linearni i kružni 2D interpolatori.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. B. Novaković, REGULACIJSKI SITEMI, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1985.
2. B. Novaković, METODE VOĐENJA TEHNIČKIH SISTEMA, Primjena u robotici, fleksibilnim sistemima i procesima, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
3. Y. Koren, COMPUTER CONTROL OF MANUFACTURING SYSTEMS, McGraw-Hill Book company, Singapore, 1983.
4. B.C. Kuo, Automatic Control Systems, John Wiley & Sons, USA, 2003.
5. Desrochers, A.: Modelling and Control of Automated Manufacturing Systems, IEEE Comp. Soc. Press, Washington, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu