Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektromotorni pogoni
Kratica: ELEPOGOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Joško Deur
Izvođači: dr. sc. Mario Hrgetić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj premeta je dati temeljnja znanja iz istosmjernih i izmjeničnih električnih strojeva, te upravljanih i reguliranih elektromotornih pogona

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
"Elektrotehnika" ili "Elektrotehnika i električni strojevi"

Obaveze studenata:
Nastava se sastoji od predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi na kojima se provjerava prisustvo studenta, te se zahtijeva minimalni broj dolazaka u iznosu 70%. Neprikladno ponašanje na ispitu se ne tolerira.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra organiziraju se dva kolokvija: u 8. i 15. tjednu predavanja (vježbi). Uspješno položeni kolokviji ekvivalentni su položenom pismenom dijelu ispita (jednokratno oslobođenje od pismenog dijela ispita). Maksimalni udjeli u ukupnoj ocjeni ispita:
Pismeni dio ispita 50% (alternativno 1. i 2. kolokvij: 25% + 25% = 50%)
Usmeni ispit 50% Način ocjenjivanja: 5 87% i više; 4 76%87%; 3 65%76%; 2 50%65%; 1 49% i niže

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Na početku svakog predavanja i vježbe ukratko se rekapitulira gradivo obrađeno u prethodnom terminu (do 5 minuta). Tijekom predavanje se uspostavlja interaktivni proces komunikacija sa polaznicima. Nakon završetka nastavne cjeline studente se upućuje na dodatno proučavanje literature vezane uz nastavni sadržaj. Također se najavljuje sljedeća nastavna cjelina i daju se na korištenje dodatni nastavni materijali, te se ohrabruje dolazak na konzultacije i email korespondencija. Tijekom semestra studenti imaju priliku aktivno sudjelovati u praktičnim laboratorijskim vježbama kojima se dodatno ilustriraju nastavni sadržaji dani kroz predavanja i auditorne vježbe. Rezultati kolokvija koriste se kao posredni pokazatelji kvalitete nastavnog procesa.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

analizirati rad elektromotornih pogona zasnovanih na istosmjernim i asinkronim strojevima u različitim pogonskim uvjetima
predložiti sklopovlje energetske elektronike i senzore za primjene u elektromotornim pogonima
interpretirati pojave u elektromotornom pogonu temeljem poznatih statičkih i dinamičkih karakteristika električnog stroja i radnog mehanizma
odabrati električni stroj i sklopovlje energetske elektronike obzirom na karakteristike ciklusa opterećenja
projektirati sustav regulacije elektromotornog servopogona
validirati performanse reguliranog elektromotornog pogona

Predavanja
1. Istosmjerni motori
2. Sinkroni generatori, trofazni sustavi
3. Asinkroni motori, izvedba i princip rada
4. Asinkroni motori, pokretanje, reverziranje i podešavanje brzine vrtnje
5. Osnovne značajke EMP
6. Električna kočenja
7. Dinamička stanja pogona
8. Izbor EMP
9. Istosmjerni motori, podešavanje brzine vrtnje
10. Struktura reguliranog EMP
11. Podešavanje regulacijskog kruga brzine vrtnje
12. Pozicioniranje i slijeđenje
13. Kompenzacija učinaka elastičnosti, trenja i zračnosti u prijenosnim mehanizmima
14. Koračni i drugi specijalni motori male snage
15. Primjene EMP

Vježbe
1. Istosmjerni motori, AUDV
2. Trofazni sustavi, AUDVJ
3. Istosmjerni motori, LABVJ
4. AM, AUDVJ
5. AM, LABVJ
6. Kolokvij I
7. Kočenja i dinamička stanja, AUDVJ
8. Izbor EMP, AUDVJ
9. Istosmjerni motori, podešavanje brzine vrtnje, LABVJ
10. Demonstracija reguliranog pogona, LABVJ
11. Podešavanje regulacijskog kruga brzine vrtnje, AUDVJ
12. Pozicioniranje i slijeđenje, AUDVJ
13. Regulacija brzine vrtnje i pozicioniranje, LABVJ
14. Kompenzacija trenja u pozicijskom sustavu, LABVJ
15. Kolokvij II
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Skalicki, B., Grilec J.: "Električni strojevi i pogoni, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2005.
2. Leonhard, W.: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag, Berlin, 1985.
Preporučena literatura:
3. Gugić, P.: "Električni servomotori", Školska knjiga, Zagreb, 1987.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu