Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Postupci oblikovanja PI
Kratica: POSOB PIOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 15(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Zdenka Keran
Izvođači: doc. dr. sc. Zdenka Keran ( Projektantske vježbe )
dr. sc. Petar Piljek ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje oblikovanja deformiranjem kao znanstvene discipline mehanike kontinuuma: veza s čvrstoćom,suvremeni tretman i karakteristike ove discipline.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Poznavanje klasičnih postupaka oblikovanja deformiranjem, odnosno položen neki od kolegija koji se odnose na osnove tehnologije oblikovanja deformiranjem.

Obaveze studenata:
Redovito praćenje nastave te izrada i prezentacija seminarskog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Evidencija pohađanja nastave i sudjelovanja u izvođenju nastave, ocjena izrade i prezentacije seminarskog rada.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studenti samostalno rješavaju praktične zadatke čime se provjerava kontinuitet razumijevanja gradiva.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Kategorizirati i usporediti postupke oblikovanja deformiranjem. Odabrati odgovarajući postupak oblikovanja u cilju proizvodnje određenog proizvoda. Opravdati odabir postupka. Istražiti mogućnost odabira naprednijeg procesa oblikovanja. Proračunati parametre procesa oblikovanja te izabrati odgovarajući stroj.

Predavanja
1. teoretske osnove, lokalne deformacije, brzina deformacije
2. Uvjet plastičnog tečenja, temeljni zakoni oblikovanja deformiranjem
3. Sila deformiranja i rad deformacije, transformacija napregnutog stanja
4. tenzor naprezanja, glavne osi i invarijante, devijator napregnutog stanja
5. ograničenja, primjenljivost i upotrebivost različitih metoda analize procesa
6. oblikovanje metala deformiranjem kao sustav, dimenzijska analiza i teorija sličnosti
7. matematičko modeliranjedeformacijskih procesa, ekstremalni principi gornjr i donje granice
8. Elementarna metoda gornje granice (UBET) u postupku aksijalno simetričnog kovanja
9. numeričke metode analize, posebice metoda konačnih elemenata u postupcima oblikovanja
10. simulacija i virtualna stvarnost kao pristup postupcima oblikovanja
11. kovanje u ukovnjima
12. savijanje, sistematika oštrog i kružnog savijanja, elastičan povrat
13. duboko vučenje
14. istiskivanje u toplom stanju, principi proračuna
15. posebni postupci oblikovanja,

Vježbe
1. numerička simulacija kovanja u toplom stanju u otvorenom ukovnju
2. numerička simulacija kovanja u toplom stanju u otvorenom ukovnju
3. numerička simulacija kovanja u toplom stanju u otvorenom ukovnju
4. numerička simulacija kovanja u toplom stanju u otvorenom ukovnju
5. numerička simulacija dubokog vučenja akssijalno simetrične posude
6. numerička simulacija dubokog vučenja akssijalno simetrične posude
7. numerička simulacija dubokog vučenja akssijalno simetrične posude
8. numerička simulacija dubokog vučenja akssijalno simetrične posude
9. numerička simulacija dubokog vučenja akssijalno simetrične posude
10. numerička simulacija postupka savijanja u hladnom stanju
11. numerička simulacija postupka savijanja u hladnom stanju
12. numerička simulacija postupka istiskivanja u toplom stanju
13. numerička simulacija postupka istiskivanja u toplom stanju
14. numerička analiza kontaktnih problema u postupcima oblikovanja
15. numerička analiza prijelaza i prolaza topline u postupcima oblikovanja
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Math, M.: Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem
2. MARC, Tutorial an demonstration problems
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu