Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija elastičnosti
Kratica: TEOELOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Semenski
Izvođači: dr. sc. Frane Pamuković ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Martin Surjak ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Izgraditi sustav znanja potrebih za rješavanje inženjerskih problema iz područja teorije elastičnosti. Na osnovi ilustrativnih zadataka studenti će utvrditi kako primjeniti metode teorije elastičnosti u tehničkim proračunima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta.

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Student je postigao pozitivnu ocjenu ukoliko je redovito pohađao nastavu (10%), izradio seminarski rad (30%) i zadovoljio na pismenoj (30%) i usmenoj provjeri znanja (30%).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Provođenje studentskih anketa s evaluacijom nastavnika i predmeta.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

analizirati naprezanja upotrebom jednadžbi ravnoteže i transformacijom naprezanja;
povezati pomake i deformacije, upotrijebiti uvjete kompatibilnosti;
razlikovati materijale shodno njihovim mehaničkim svojstvima (izotropni anizotropni, ortotropni materijali) i odrediti njihove konstante elastičnosti;
napisati konstitutivne jednadžbe i jednadžbe poopćenog Hookeovog zakona;
primijeniti jednadžbe ravnoteže izražene pomoću pomaka (Lameove jednadžbe) i uvjete kompatibilnosti izraženi pomoću naprezanja (BeltramiMichellove jednadžbe);
ovladati pravilima indeksnog zapisivanja jednadžbi, odnosno tenzorskim i matričnim zapisom;
razlikovati stanje ravninskog naprezanja i stanje ravninske deformacije, rješavati ravninske probleme teorije elastičnosti pomoću Airyjeve funkcije naprezanja;
rješavati probleme teorije elastičnosti primjenom energetskih metoda.

Predavanja
1. Analiza naprezanja, jednadžbe ravnoteže
2. Transformacija naprezanja i stanje naprezanja u točki
3. Pomaci i deformacije, analiza deformacija
4. Uvjeti kompatibilnosti, transformacija deformacija
5. Materijali i njihova mehanička svojstva
6. Konstitutivne jednadžbe, poopćeni Hookeov zakon
7. Jednadžbe ravnoteže izražene pomoću pomaka (Lameove jednadžbe)
8. Uvjeti kompatibilnosti izraženi pomoću naprezanja (BeltramiMichellove jednadžbe)
9. Pravila indeksnog zapisivanja jednadžbi, tenzorski i matrični zapis
10. Definicija rubnih uvjeta i rješavanje osnovnih problema teorije elastičnosti, jedinstvenost rješenja
11. Ravninski problemi teorije elastičnosti, stanje ravninskog naprezanja, stanje ravninske deformacije
12. Biharmonijske funkcije
13. Ravninski problemi u polarnim koordinatama, osnosimetrična tijela
14. Princip virtualnih radova
15. Pregled jednadžbi teorije elastičnosti

Vježbe
1. Primjeri analize naprezanja
2. Primjeri transformacije naprezanja
3. Primjeri analize deformacija
4. Primjeri transformacije deformacija
5. Izotropni materijali, anizotropni materijali, ortotropni materijali
6. Konstante elastičnosti
7. Primjena Lameovih jednadžbi
8. Primjena BeltramiMichellovih jednadžbi
9. Zapisivnje jednadžbi primjenom indeksnog zapisa
10. Primjeri rubnih uvjeta u teoriji elastipčnosti
11. Airyjeva funkcija naprezanja
12. Primjeri biharmonijskih funkcija
13. Rješavanje problema u polarnim koordinatama
14. Primjeri rješavanja zadataka primjenom metode virtualnih radova
15. Sveobuhvatni pristup rješavanju problema teorije elastičnosti
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Jecić, S.; Semenski, D.: Jednadžbe teorije elastičnosti, Skripta sveučilišta u Zagrebu, AJA, Zagreb, 2001.;
2. Herman, K.T., Teorija Elastičnoosti i plastičnosti, Zagreb 2008.;
3. Kostrenčić, Z., Teorija elastičnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
4. Timošenko, S., Gudier, J.N., Teorija elastičnosti, prijevod s engleskog, Građevinska knjiga, Beograd, 1962.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu