Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kontrola i osiguravanje kvalitete
Kratica: KOOSKVAOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Biserka Runje
Izvođači: dr. sc. Amalija Horvatić Novak ( Predavanja )
doc. dr. sc. Vedran Šimunović ( Predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s teorijskim postavkama suvremenih metoda kontrole kvalitete i osiguravanja kvalitete.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema preduvjeta.

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima (dozvoljena 3 izostanka). Položiti ispit kroz 2 kolokvija ili pismenim ispitom.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Položiti 2 kolokvija ili pismeni dio ispita: 100 %.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Prisustvovanje predavanjima. Diskusija. Konzultacije. Kvaliteta programa ocijeniti će se na osnovu Sveučilišne ankete.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Interpretirati koncepte kontrole i osiguravanja kvalitete. Primijeniti alate i metode kontrole i osiguravanja kvalitete. Kritički vrednovati rezultate primijenjenih metoda. Koristiti programske alate kontrole i osiguravanja kvalitete. Kompetentno sudjelovati u izraditi dokumenata sustava kvalitete.

Predavanja
1. Razvoj funkcije kvalitete. Kvaliteta danas. Temeljni pojmovi iz područja kvalitete.
2. Sustavi upravljanja kvalitetom (ISO 9000, QS9000, AS 9000, TL 9000). Temeljna načela upravljanja kvalitetom. Procesni pristup.
3. Sustavi upravljanja okolišem (ISO 14000). Izvanredne situacije. Dokumentacija sustava.
4. Sustavi upravljanja zaštitom na radu (OHSAS 18000). Upravljanje znanjem. Upravljenje rizicima.
5. Auditi kvalitete. Vrste audita. Samoprocijenjivanje. Upitnici za samoprocijenjivanje.
6. Metode poboljšavanja kvalitete. Troškovi kvalitete.
7. Program poboljšavanja kvalitete "Šest sigma".
8. Temeljne postavke suvremene kontrole kvalitete. Razvoj statističkih metoda kontrole kvalitete.
9. Uzorkovanje. Planovi uzorkovanja. Planovi uzorkovanja za atribute.
10. Matematska osnova planova uzorkovanja. Određivanje vrijednosti AQL, AOQ i rizika.
11. Planovi uzorkovanja za varijable. smetoda.
12. Uvod u SPC. Osjetljivost kontrolnih karata. Primjena.
13. Kontrolne karte za atribute.
14. Kontrolne karte za varijable. Sposobnost procesa. Indeksi sposobnosti.
15. Primjena SPC i SQC softverskih paketa.

Vježbe
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
15. 15
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Loseph A. De Feo, Juran"s Quality Management and Analysis, 2014.
2. Crossley, M.L.: Statistical Quality Methods, ASQ Quality Press, Wisconsin, 2000.
3. Feigenbaum, A.V.: Total Quality Control, McGraw-Hill, 1991.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu