Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mehanizmi zaštite od korozije PI
Kratica: MZK PIOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Alar
doc. dr. sc. Ivan Stojanović
Izvođači: Marin Kurtela dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Ivan Stojanović ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Proširenje spoznaja i detaljan opis i podjela osnovnih korozijskih procesa. Unutrašnji i vanjski faktori korozijskih oštećivanja. Upoznavanje s korozijskim ponašanjem metalnih i nemetalnih materijala. Prikaz slučajeva korozijskih pojava u industriji. Načela, metode i postupci zaštite materijala od korozije. Isticanje gospodarskog značaja zaštite od korozije primjenom modernih metoda zaštite.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij ili ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Analize rezultata kolokvija. Pitanja i odgovori studenata na vježbama. Anketa.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

opisati metode zaštite od korozije
odabrati metodu zaštite
klasificirati organske prevlake
ocjeniti sustav zaštite premazima
ocjeniti sustav elektrokemijske zaštite

Predavanja
1. Za tita od korozije premazima. Vrste premaza. Karakteristike pojedinih premaza. Odabir premaza prema kategorijama korozivnosti.
2. Priprema povr ine za za titu premazima. Oprema, stanje povr ine, Konstrukcijski detalji.
3. Nano enje premaza uvjeti, oprema, potro nja premaza. Sustavi za tite premazima karatkeristike pojedinih slojeva.
4. Ispitivanje svojstava mokrog i suhog filma premaza debljine, prionljivosti, tvrdoće, elastičnosti. Norme iz područja ispitivanja svojstava premaza.
5. Korozijske pojave u području zavarenih spojeva na konstrukcijskim materijalima.
6. Naknadna obradba povr ine zavarenih spojeva od nehrÄ"ajućih čelika kemijska, elektrokemijska i mehanička obradba.
7. Galvansko nano enje metalnih prevlaka.
8. Fizikalno nano enje metalnih prevlaka.
9. Nemetalne anorganske prevlake svojstva, primjena.
10. Korozijska ispitivanja u umjetnim atmosferama. Korozijska terenska ispitivanja. Korozijska ispitivanja otpornosti na pojedine pojavne oblike o tećenja.
11. Interakcija korozije i drugih tetnih mehanizama primjeri, uzroci, metode sprečavanja.
12. Katodna za tita rtvovanim anodama.
13. Katodna za tita narinutom strujom.
14. Inhibitori korozije suvremeni oblik za tite konstrukcija od korozije svojstva, primjena.
15. Korozijski postojani konstrukcijski materijali svojstva, primjena, ograničenja.

Vježbe
1. Sastav premaza. Prikaz kompatibilnosti premaznih sustava. Projekt za tite od korozije premazima. Norme.
2. Praktičan prikaz pripreme površine i opreme za nanošenje premaza. Norme.
3. Praktičan prikaz nano enja premaza različitim postupcima. Kakakteristike pojedinih dijelova sustava primjena.
4. Praktično ispitivanje svojstava premaza: debljine mokrog i suhog filma nerazornim i razornim metodama, ispitivanje prionljivosti (crosscut test), ispitivanje tvrdoće, elastičnosti. Ispitivanje atmosferskih uvjeta va nih za nano enje premaza. OdreÄ"ivanje potro nje premaza.
5. Prikaz i analiza uzoraka zavarenih spojeva o tećenih korozijom.
6. Obradba povr ina zavarenih spojeva od nehrÄ"ajućeg čelika: mehanička, kemijska i elektrokemijska obradba.
7. Pocinčavanje, nano enje nikla parametri, primjena, ispitivanje svojstava.
8. Vruće uranjanje posjet pogonu za vruće pocinčavanje.
9. Nano enje i ispitivanje svojstava nemetalnih anorganskih prevlaka (eloksiranje, fosfatiranje, bruniranje..)
10. Izrada uzoraka i provoÄ"enje korozijskih ispitivanja. Analiza rezultata. Norme.
11. Analiza uzoraka kavitacijske, erozijske, selektivne i mikrobiolo ke korozije. Ispitivanje otpornosti na napetosnu koroziju izrada uzorka sa zavarenim spojem i provoÄ"enje ispitivanja. Analiza rezultata.
12. Primjeri uporabe katodne za tite rtvovanim anodama. Projektiranje sustava za tite rtvovanim anodama.
13. Model sustava katodne za tite strujom iz vanjskog izvora. OdreÄ"ivanje parametara.
14. Prikaz suvremenih inhibitora korozije. Video projekcija.
15. Posjeta industriji
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. P.R. Roberge: Handbook of corrosion enginering, McGrow Hill, new York, 1999.
2. D.A. Jones: principles and prevention of corrosion, Prentice Hall, New York, 1996.
3. I. Esih: Osnove površinske zaštite, FSB, Zagreb, 2010.
4. I. Juraga, V. Alar, I. Stojanović: Korozija i zaštita premazima, FSB, Zagreb, 2014.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu