Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mjeriteljstvo
Kratica: MJERITOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Biserka Runje
prof. dr. sc. Davor Zvizdić
prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec
doc. dr. sc. Gorana Baršić
doc. dr. sc. Marko Katić
Izvođači: doc. dr. sc. Vedran Šimunović ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Gorana Baršić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Amalija Horvatić Novak ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Marko Katić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Danijel Šestan ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s mjeriteljskom infrastrukturom u državi i svijetu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema preduvjeta.

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Dva kolokvija, završni pismeni i usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Diskusija. Konzultacije. Kvaliteta programa ocijeniti će se na osnovu Sveučilišne ankete.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Interpretirati osnovne mjeriteljske pojmove i metode. Procijeniti mjernu nesigurnost rezultata mjerenja. Uspostaviti sljedivost mjernog sustava. Ocijeniti sposobnost mjernog sustava. Validirati rezultate mjerenja na osnovu kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja.

Predavanja
1. Znanstveno mjeriteljstvo. Tehničko mjeriteljstvo. Zakonsko mjeriteljstvo.
2. Ovlašćivanje u Europi i Hrvatskoj.
3. Tehničko usklađivanje.
4. Europska suradnja na ovlašćivanju (EA).
5. Hrvatska služba za ovlašćivanje / Akreditaciju.
6. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025)
7. Mjerna sljedivost. Elementi sljedivosti. Terminologija u mjeriteljskoj hijerarhiji. Mjeriteljska infrastruktura RH.
8. Međunarodne mjeriteljske organizacije. Nacionalni mjeriteljski instituti.
9. Državni etaloni RH.
10. Strategija za postizanje usporedivosti rezultata pri umjeravanju i ispitivanju. EUROMET.
11. Proračun mjernih nesigurnosti. GUM metoda.
12. Validacija mjernih nesigurnosti primjenom Monte Carlo simulacija.
13. Metode utvrđivanja ponovljivosti i obnovljivosti rezultata mjerenja.
14. Iskazivanje umjerne i mjerne sposobnosti (CMC).
15. Razlika akreditiranih i neakreditiranih laboratorija. Mjerni laboratoriji u proizvodnim organizacijama.

Vježbe
1. Priručnik za kvalitetu prema 17025grupni rad
2. Programska podrška prema 17025grupni rad
3. Rad sa dokumentima u laboratoriju
4. Sljedivost i izražavanje mjernog rezultata.
5. Rasprava o državnoj i svjetskoj mjeriteljskoj infrastrukturi.
6. Prikaz upitnika za provjeru sustava kvalitete laboratorija. Primjer LFSBa.
7. Prikaz osiguravanja sljedivosti u LFSBu i LPMu.
8. Rasprava o međusobnom priznavanju certifikata primjeri. Prikaz baza MRA.
9. Međulaboratorijske usporedbe.
10. Primjeri međunarodnih usporedbenih mjerenja (LFSB).
11. Mjerna nesigurnost primjeri.
12. Mjerna nesigurnost primjeri.
13. Provedba mjerenja duljine s određivanjem ponovljivosti i obnovljivosti rezultata mjerenja.
14. Primjer usporedbe mjerne nesigurnosti i umjerne i mjerne sposobnosti.
15. Rasprava o prednostima i nedostacima akreditacije laboratorija.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. F.T.Farago, M.A.Curtis, "Handbook of Dimensional Measurement", Industrial Press Inc. New York, 2012.
2. JCGM 200: 2008 Međunarodni mjeriteljski rječnik - Osnovni i opći pojmovi i pridruženi nazivi (VIM)
3. ISO 17025: 2007."General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu