Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u teoriju vibracija
Kratica: UTV IOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Hinko Wolf
Izvođači: Damjan Čakmak mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Osposobiti studente za samostalno rješavanje diskretnih vibracijskih modela realnih vibracijskih sustava u strojarstvu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Mehanika I i II Nauka o čvrstoći Matematika I, II i III

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Prisutnost na predavanjima. Aktivno sudjelovanje na vježbama. Provjera znanja putem dva najavljena kolokvija ili putem pismenog i usmenog dijela ispita.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Provođenje studentskih anketa s evaluacijom nastavnika i predmeta.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

izvesti i riješiti diferencijalne jednadžbe gibanja za diskretne vibracijske sustave,
izračunati vlastie (prirodne) frekvencije diskretnih vibracijskih sustava,
izračunati amplitude i fazne kutove prisinih vibracija diskretnih vibracijskih sustava,
ocijeniti izolaciju od vibracija,
procijeniti utjecaj krutosti, inercije i prigušenja na izračunate veličine,
analizirati vibracijsko ponašanje jednostavnih vibracijskh modela mehaničkih sustava.

Predavanja
1. Kinematika vibracijskog gibanja.
2. Fourijerov razvoj periodičnih funkacija.
3. Vibracije malih amplituda.
4. Slobodne neprigušene vibracije.
5. Slobodne vibracije sustava s viskoznim prigušenjem.
6. Prisilne vibracije neprigušenog sustava: harmonijska uzbuda.
7. Prisilne vibracije viskozno prigušenog sustava: harmonijska uzbuda.
8. Uzbuda harmonijskim pomakom jednog mjesta u sustavu.
9. Izolacija vibracija: aktivna i pasivna.
10. Periodična uzbuda. 1. kolokvij
11. Slobodne vibracije neprigušenih sustava s dva i više stupnjeva slobode.
12. Prisilne vibracije neprigušenih sustava s dva i više stupnjeva slobode.
13. Slobodne vibracije prigušenih sustava s dva i više stupnjeva slobode.
14. Prisilne vibracije prigušenih sustava s dva i više stupnjeva slobode.
15. Sustavi sa semidefinitnom potencijalnom energijom. Prigušivač vibracija. 2. kolokvij

Vježbe
1. Primjeri kinematike harmonijskog gibanja.
2. Primjer Fourijerovog razvoja periodične funkacije.
3. Primjeri mehaničkih sustava koji vibriraju s malim amplitudama.
4. Primjeri slobodnih, neprigušenih, vibracija mehaničkih sustava.
5. Primjeri slobodnih, viskozno prigušenih, vibracija mehaničkih sustava.
6. Primjeri prisilnih vibracija neprigušenih sustava s harmonijskom uzbudom.
7. Primjer prisilnih vibracija viskozno prigušenog sustava s harmonijskom uzbudom.
8. Primjer prisilnih vibracija viskozno prigušenog sustava s harmonijskom uzbudom podloge.
9. Primjeri izolacije vibracija.
10. Primjer prisilnih vibracija sustava s periodičnom uzbudom.
11. Primjer slobodnih vibracija neprigušenog sustava s dva stupnja slobode.
12. Primjer prisilnih vibracija sustava s dva stupnja slobode.
13. Primjer prisilnih vibracija sustava s dva stupnja slobode.
14. Primjer prisilnih vibracija dinamički prigušenog sustava.
15. Primjer prisilnih vibracija optimalno prigušenog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Stegić, M.: Teorija vibracija linearnih diskretnih mehaničkih sustava, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.
2. Pustaić, D., Wolf. H., Tonković, Z.: Mehanika III: uvod u analitičku mehaniku s osnovama teorije vibracija, Golden marketing -Tehnička knjiga, Zagreb 2005.
3. Singiresu, S.,R., Mechanical vibrations, Prentice Hall, 2011.
4. Clearence W. de Silva: Vibration Fundamentals and Practice, CRC Press, London, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu