Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Znanost, tehnika, društvo
Kratica: ZNTEHDROpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta
Izvođači: Luka Bulian mag. soc. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Usavršavanje tehničkog djelovanja uz poznavanje spoznaja o tehnici i znanosti iz perspektive društvenohumanističkih znanosti. Naznačiti sociokulturne aspekte u suvremenom odnosu čovjeka i prirode, kao i socijalni kontekst i etička pitanja suvremene znanosti. Naglasak na zaokretima prema integraciji materijalne i duhovne kulture.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Upisan 6. semestar preddiplomskog i/ili 1. semestar diplomskog studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva

Obaveze studenata:
Prisustvovanje na predavanjima, izrada i prezentacija seminara, sudjelovanje u seminarskim diskusijama, polaganje kolokvija i pismenog ispita.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Seminar 30%, kolokvij 70% ili, ako student/ca ne položi preko kolokvija, usmeni ispit 70%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Kraće diskusije o održanom predavanju. Provjera upoznatosti s ključnim terminima. Rasprave u seminarima. Pojašnjavanje gradiva. Evaluacija prijeđenog gradiva i predavačkih metoda. Usmene konzultacije sa studentima.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

odrediti osnovne pojmove (paradigma, normalna znanost, znansvena revolucija) u Kuhnovoj koncepciji znanstvenog razvoja
prepoznati sektore djelovanja suvremene znanstvene zajednice te opisati područja i karakter njihova djelovanja
razlikovati etičke probleme u znanstvenom radu plagiranje, krivotvorenje, neetičko eksperimentiranje
interpretirati principe konzekvencijalnosti i deontologije kao socijalnofilozofijske pristupe za razmatranje etike na području znanosti i tehnologije
pismeno sažeti svoja razmišljanja o etičkim aspektima inženjerske profesije u gospodarskom djelovanju
interpretirati tehnološki i društveni determinizam kao teorijske perspektive za razmatranje znanstvenotehnološkog razvoja
razlikovati dimenzije održivog razvoja (socijalna, ekonomska i ekološka)
povezati pripadajuće elemente socijalne dimenzije održivosti s tehničkim aspektima inženjerskog posla
na zadanim primjerima obrazložiti međudjelovanje tehnologija i vrijednosti
rimijeniti elemente socijalne dimenzije održivosti na zadanim hipotetičkim primjerima princip jednakosti, princip ljudskih prava, princip sudjelovanja

Predavanja
1. Uvodno znanost, tehnologija, društvo u inženjerstvu
2. Sociološka kontekstualizacija razvoja moderne znanosti, osnovni pojmovi u pristupu T. Kuhna
3. Suvremena znanstvena zajednica akademska, industrijska, državna i izvaninstitucionalna znanost
4. Znanstvene kontroverzije tipovi i modaliteti razrješavanja
5. Etički aspekti znanosti nesavjesno postupanje u znanosti (plagiranje, krivotvorenje, eksperimentiranje na ljudima... ) konzekvencijalnost i deontologija
6. Prema inženjerskoj etici zaštita javne sigurnosti, tehnička kompetencija, informiranje o rezultatima); (ne)dostatnost etičkih kodova
7. I kolokvij
8. Tehnologija i društvo tehnološki determinizam i socijalna konstrukcija tehnologije; sociotehnički sustavi
9. Tehnologija i vrijednosti međusobni utjecaji i prožimanja; analiza odabranih recentnih primjera
10. Vizije tehnološke budućnosti i izazovi XXI. stoljeća; analiza recentnih primjera (nanotehnologija)
11. Socijalna dimenzija u konceptu održivog razvoja paradigme društvenog razvoja (eksponencijalnog, kvalitativnog rasta i nerasta)
12. Socijalna ekologija nasuprot održivom razvoju kritika društva i službenih definicija održivosti
13. Socijalna dimenzija održivog razvoja u inženjerstvu princip pravičnosti, princip ljudskih prava i princip sudjelovanja
14. Primjeri društveno odgovorne i održive inženjerske prakse
15. II kolokvij

Vježbe
1. Održivi razvoj koncept, porijeklo, suvremeni pristupi u društvenim znanostima
2. Dimenzije koncepta održivog razvoja ekološka, socijalna, ekonomska
3. Društvena odgovornost poduzeća koncept, dimenzije, kritika
4. Obrazovanje za održivi razvoj koncept, primjeri, usporedba Hrvatska i zemlje EU
5. Pravni okvir za održivi razvoj u Hrvatskoj nacionalna strategija, usporedba s EU zemljama
6. Bioregionalizam i uloga lokalnih zajednica u implementaciji održivog razvoja koncept, političke, ekonomske, tehnološke implikacije, primjeri iz Hrvatske
7. I midterm exam
8. Zelena politika i zeleni pokreti nastanak, osnovne vrijednosti i strategije, primjeri
9. Socijalna ekologija i kritika koncepta održivog razvoja
10. Dubinska ekologija koncept, društvene i teorijske implikacije
11. Ekofeminizam koncept, osnovne teorijske postavke
12. Ekologija vremena koncept i važnost
13. Informacijskokomunikacijske tehnologije i održivi razvoj
14. Uloga strojarskih inženjera u implementaciji i unapređenju održivog razvoja
15. II kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Johnson, D. G., W. M., Wetmore (2009). Technology and Society. Building Our Sociotecgnical Future. MIT Press.
Preporučena literatura:
2. Jedan od niže ponuđenih naslova za izradu seminara:
3. Lay: Održivi razvoj i vođenje, Društvena istraživanja, Vol.16 No.6 (92) Prosinac 2007.
4. Matešić: Strategija održivog razvoja: krovni razvojni dokument Republike Hrvatske, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.17 No.4 Prosinac 2008.
5. Kordej-De Villa: Ekonomski rast i održivi razvitak, Privredna kretanja i ekonomska politika, Vol.9 No.73 Travanj 1999.
6. Đokić, Starc i Stubbs: Participacija u tranziciji: problemi i mogućnosti participativnih pristupa upravljanju strateškim razvojem u Hrvatskoj - 3 analize slučaja, u: De Villa, Stubbs, Sumpor (ur.) Participativno upravljanje za održivi razvoj, Ekonomski institut, Zagreb, 2009.
7. Bagić i sur: Opće napomene: uvod u društvenu odgovornost poduzeća u globalnom i europskom kontekstu, u Bagić i sur: Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj, Zagreb, 2006. str. 15-28 (1. poglavlje)
8. Bagić i sur: DOP u hrvatskom kontekstu, u Bagić i sur: Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj, Zagreb, 2006. str. 28-55 (2. poglavlje)
9. Puđak: Bioregionalizam. Koncept organizacije društvenog života i model razvoja koji doprinosi očuvanju okoliša i integralnoj održivosti, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.19 No.1 siječanj-travanj 2010.
10. Castells: Pozelenjivanje samoga sebe: pokret za zaštitu okoliša, u Castells: Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, svezak II Moć identiteta, Golden marketing, Zagreb, 2000., str. 117-139
11. Bookchin: Prema ekološkom rješenju, Revija za sociologiju, Vol. 12, No. 1-4, 1982.
12. Galić: Politička ekologija i zelena politika, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol. 11 No. 1-2, 2002.
13. Šimleša: Biotehnologija kao oblik kontrole, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.13 No.1 ožujak 2004.
14. Gorz: Zdravlje i društvo, u Gorz: Ekologija i politika, Prosveta, Beograd, 1982., str. 200-215
15. Markus: Više-nego-ljudski-svijet. Dubinska ekologija kao ekološka filozofija, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.12 (2003), No.3-4
16. Capra: Kriza i preobražaj, u Capra: Vrijeme preokreta, Globus, Zagreb, 1986.
17. Geiger: Spiritualni aspekti ekofeminizma, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.11 (2002), No.1-2
18. Cifrić: Ekologija vremena. Vrijeme kao integrativni i dezintegrativni čimbenik, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Vol.19 No.1 siječanj-travanj 2010.
19. Rončević i sur.: "Nisam sigurna što je, ali je bitno" - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju, Suvremene teme, Vol.1 No.1 Ožujak 2009.
20. Gorz: Društvena ideologija automobila, u Gorz: Ekologija i politika, Prosveta, Beograd, 1982., str. 97-106
21. Kovačević: Manifest pokreta za prava životinja: o speciesizmu ili diskriminaciji na osnovi vrste, Revija za sociologiju, Vol. 40. No. 3, prosinac 2010.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu