Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Brodska elektrotehnika
Kratica: BRELEOpterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Danijel Pavković
doc. dr. sc. Tihomir Žilić
prof. dr. sc. Mario Essert
Izvođači: Filip Maletić mag. ing. el. techn. inf. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Tihomir Žilić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Pružiti temeljna znanja iz osnova elektrotehnike, elektronike, električnih strojeva i elektromotornih pogona

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položen kolegij Mathematika II.

Obaveze studenata:
Redoviti dolazak na predavanja i vježbe u računalnim učionicama i laboratoriju. Rješavanje 10 domaćih zadaća preko Scriptrunner sustava. Konzultacije prema potrebi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
30 % ocjena seminara i vježbi 30 % pismeni ispit / kolokviji 40 % usmeni ispit

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Seminari i domaće zadaće prate se preko Scriptrunner sustava: https: //fsb.scriptrunner.carnet.hr/

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
rješavati osnovne električne i elektroničke krugove
odabrati prikladne električne strojeve u strojarskoj primjeni

Predavanja
1. Elektricitet i magnetizam. Pojam polja. Maxwellove jednadžbe (Gauss, Faraday, Amper, Coulomb zakoni).
2. Električne mreže i zakoni (Ohm, Kirchhoff, Joul).
3. Istosmjerna i izmjenična analiza
4. Prijelazne pojave.
5. Frekvencijska analiza. Mrežne funkcije.
6. Električni sustavi. Prostor stanja. Četveropoli.
7. Trofazni sustav
8. Elektronika. Diooda. Sklopovi s diodom
9. Trijak, tiristor. Tranzistor. Jednostavni elektronički sklopovi.
10. Tranzistor kao sklopka i pojačalo malog signala. Računsko pojačalo.
11. Sklopovi s računskim pojačalom
12. Digitalna elektronika
13. Elektromagnetizam. Magnetski krug. Elektrodinamičko djelovanje
14. Električni strojevi: generatori, motori i transformatori
15. Specijalni strojevi (beskolektorski, koračni, reluktantni i univerzalni motori)

Vježbe
1. Auditorna vježba (AV): Elektrotehnika srednjoškolske fizike
2. AV: Primjeri električnih mreža, provjera zakona.
3. AV: Zadaci iz istosmjerne i izmjenične analize
4. Modelarska vježba (MV): Računalni modeli električnih zakona (applets)
5. AV: Zadaci iz prijelaznih pojava i frekvencijske analize
6. Laboratorijska vježba (LV): Istosmjerni i izmjenični strujni krug
7. AV: Zadaci iz prostora stanja i trofaznih sustava.
8. AV. Zadaci iz fizike poluvodiča i diode.
9. AV: Zadaci iz elektroničkih sklopova.
10. AV: Zadaci s tranistorima i operacijskim pojačalima.
11. MV: Modeli s diodom, tranzistorom i operacijskim pojačalom.
12. LV: Mjerenja s diodom, tranzistorom i operacijskim pojačalom. Sklopovi na laboratorijskim maketama.
13. AV: Zadaci iz elektomagnetizma i magnetskih krugova.
14. AV: Zadaci iz asinkronih i istosmjernih strojeva.
15. LV: Pokusi s električnim strojevima.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Essert, M., Walter, Z.: Osnove elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu, 1990.
2. Grilec J., Zorc, D.: Osnove elektronike, Školska knjiga, Zagreb, 1993., 2002.
3. Skalicki, B.: Elektromotorni pogoni, Sveučilište u Zagrebu, 1990.
4. Essert, M., Grilec, J., Žilić, T.: Zbirka zadataka iz Elektrotehnike; zadaci za auditorne vježbe i pripremu ispita, Zagreb, 2011
5. Essert, M., Grilec, J.: Elektricitet i magnetizam, digitalni udžbenik,repetitorij srednjoškolske fizike, Zagreb 2011.
Preporučena literatura:
6. Giorgio Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, 3rd ed., Mc Graw Hill, 2001.
7. Jamew W.Nilsson, Susan A. Riedel, Elektrical Circuits, 8th ed., Pearson, Prentice Hall, New York, 2008.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu