Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Proračun spojeva konstrukcija
Kratica: PRSPKONOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Kranjčević
Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Domitran ( Auditorne vježbe )
prof. dr. sc. Nenad Kranjčević ( Auditorne vježbe )
v. pred. dr. sc. Nenad Panić ( Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Dragan Žeželj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Teorijske osnove steznih, zakovanih, vijčanih i zavarenih spojeva konstrukcija. Čvrstoća, utjecaj na dinamičku izdržljivost, umornost, prigušnost, krutost, zaostala naprezanja, kakvoća, tehničke norme i propisi nosivih čeličnih konstrukcija. Proračun statičkih i dinamičkih opterećenih spojeva konstrukcija.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Prisutnost na predavanjima. Aktivno sudjelovanje na vježbama. (do 35%) Provjera znanja putem dva najavljena kolokvija ili putem završnog ispita (do 65%)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Stalna interakcija i rad sa studentima. Analiza prolaznosti i uspješnosti studiranja na kolegiju. Anonimno anketiranje studenata.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
proračunati stezni spoj
proračunati vijčani spoj
primijeniti proračun pretežno mirno opterećene zavarene konstrukcije
objasniti PalmgrenMinerovu hipotezu akumulacije zamora
primijeniti proračun dinamički opterećene zavarene konstrukcije
objasniti utjecaj različitih faktora na dinamičku izdržljivost zavarenih konstrukcija

Predavanja
1. Uvod. Zašto su potrebni spojevi. Svojstva spojeva. Podjela spojeva, vrste spojeva.
2. Stezni spojevi; elastični, elastičnoplastični, stezni obruči i trake
3. Stezni spojevi; proračun i dimenzioniranje
4. Zakovani spojevi; podjela i primjena; proračun i dimenzioniranje
5. Vijčani spojevi; spojevi opterećeni na smik, spojevi opterećeni na vlak
6. Prednapregnuti vijčani spojevi, tehnički propisi
7. Vijčani spojevi; proračun i dimenzioniranje
8. Zavareni spojevi; podjela zavara, vrste zavarenih spojeva
9. Proračun pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija
10. Proračun pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija
11. Dinamički opterećene zavarene konstrukcije
12. Utjecaji na dinamičku izdržljivost zavarenih spojeva
13. Proračun dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija
14. Proračun dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija
15. Konstrukcijsko oblikovanje spojeva

Vježbe
1. Osnovni spojevi dijelova konstrukcija
2. Stezni spojevi dimenzioniranje veza, sigurnost
3. Oblikovanje i proračun steznih spojeva na konkretnim primjerima
4. Primjeri proračuna, zadaci iz zakovanih spojeva
5. Veza dijelova konstrukcija vijcima; dimenzioniranje
6. Oblikovanje spojnih mjesta
7. Dinamička i statička nosivost vijčane veze, zadaci
8. Zadaci; statičko opterećene zavarene konstrukcije
9. Zadaci; pretežno mirno opterećene zavarene konstrukcija
10. Zadaci; oblikovanje i proračun, pretežno mirno opterećenih zavarenih konstrukcija
11. Zadaci; dinamički opterećene zavarene konstrukcije
12. Zadaci; dinamički opterećene zavarene konstrukcije
13. Zadaci; složeno opterećenje zavarene konstrukcije, statički i dinamički
14. Zadaci; složeno opterećene zavarene konstrukcije, statički i dinamički
15. Zadaci; oblikovanje spojeva konstrukcija
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. E. Oberšmit: Osnove konstruiranja, Sveučilišna naklada d.o.o. Zagreb, Zagreb 1991.
2. A. Neumann: Schwißtechnisches Handbuch fur Konstrukterure, WEB Verlag Technik, Berlin, 1986.
3. Tehnički propisi, HRN, ISO, DIN. EN
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu