Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija konstruiranja
Kratica: TEOKONOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Štorga
doc. dr. sc. Stanko Škec
Izvođači: Nikola Horvat mag. ing. mech. ( Konstrukcijske vježbe )
Tomislav Martinec mag. ing. mech. ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj je ovog kolegija upoznavanje polaznika s metodama i alatima koji se koriste u fazi konstrukcijske razrade razvoja proizvoda, posebno uzimajući u obzir zahtjeve koji proizlaze iz ostalih faza životnog ciklusa proizvoda proizvodnje, korištenja i zbrinjavanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Razvoj proizvoda Konstruiranje pomoću računala CAD

Obaveze studenata:
Pohađanje nastave, sudjelovanje u izradi zadataka na vježbama i uspješno polaganje teoretskog dijela putem kolokvija.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij 40%, zadaci s vježbi 50%, diskusijski forumi 10%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Osmisliti inovativne principe za ispunjavanje zahtjevane funkcije tehničkih sustava. Kreirati arhitekturu tehničkog sustava. Konstruirati (konstrukcijski oblikovati) i detaljirati komponente tehničkog sustava. Analizirati utjecaj kriterija koji proizlaze iz različitih faza životnog ciklusa tehničkog sustava.

Predavanja
1. Informacije o kolegiju. Uvod u Teoriju konstruiranja.
2. Strukturiranje ciljeva za konstruiranje i traženje rješenja.
3. Životni vijek proizvoda.
4. Arhitektura proizvoda kompleksnost i varijantnost.
5. Početno oblikovanje komponenti proizvoda.
6. Početno oblikovanje komponenti proizvoda.
7. Kolokvij K1 na predavanju.
8. Konstrukcijska razrada i detaljiranje.
9. Design for X proizvodnja i sklapanje.
10. Design for X utjecaj na okoliš.
11. Design for X pouzdanost, sigurnost i ergonomija.
12. Teorija tehničkih sustava i teorija konstruiranja.
13. Informacijsko modeliranje proizvoda i procesa konstruiranja.
14. Odabrano poglavlje iz Teorije konstruiranja.
15. Kolokvij K2 na predavanju

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Otto, K.N., Wood, K.L.: PRODUCT DESIGN - TECHNIQUES IN REVERSE ENGINEERING AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT; Prentice Hall; 2001, ISBN 0-13-021271-7
2. Ulrich, K.T., Eppinger, S.D.: PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT; McGraw? Hill; 2004, ISBN 0-07-247146-8
3. Lindemann, U.: METHODISCHE ENTWICKLUNG TECHNISCHER PRODUKTE; Springer; 2005, ISBN 3-540-14041-7
4. Eggert, R.J.: ENGINEERING DESIGN; Prentice HAll; 2005, ISBN 0-13-143358-X
5. Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.H.: ENGINEERING DESIGN: A SYSTEMATIC APPROACH; Springer; 2007, ISBN 978-1-84628-318-5
6. Cross, N.: ENGINEERING DESIGN METHODS: STRATEGIES FOR PRODUCT DESIGN; Wiley; 2008, ISBN 978-0470519264
7. Hubka, V., Eder, W.E.: THEORY OF TECHNICAL SYSTEMS; Springer 1988, ISBN-10 0387174516
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu