Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Porivni sustavi ratnih brodova
Kratica: POSURABROpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Vladimir
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Vladimir ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim vrstama i tipovima porivnih postrojenja ratnih brodova, sastavom postrojenja, radnim značajkama i posebnostima osnivanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Odslušani kolegiji 5.semestra studija strojarstva ili brodogradnje

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada seminarskog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
30% seminarski rad, 70% pismeni i usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Usmeno testiranje predznanja iz kolegija termodinamike i hidrodinamike.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Primjeniti osnovna znanja iz područja općeg strojarstva i brodogradnje u svrhu projektiranja porivnih sustava ratnih brodova. Definirati osnovne radne značajke porivnih sustava ratnih brodova. Proračunati i projektirati elemente porivnog sustava ratnog broda. Analizirati različite vrste porivnih sustava u svrhu optimizacije projektnog rješenja. Vrednovati brodski porivni sustav ratnog broda sa stajališta operativne pogodnosti, energetske učinkovitosti, pouzdanosti i učinaka na funkcionalne značajke u svrhu poboljšanja projektnih i izvedbenih rješenja. Kreirati idejna rješenja integriranih energetskih i porivnih sustava ratnih brodova.

Predavanja
1. Pregled osnovnih vrsta ratnih brodova, značajke poriva s obzirom na vrstu ratnog broda.
2. Generalizirani model porivnog sustava, definicije osnovnih značajki, posebnosti porivnih sustava ratnih brodova, propisi i pravila.
3. Pregled vrsta i tipova porivnika (propulzora), značajke primjene. Vijci s nepromjenjivim usponom, radne i hidrodinamičke karakteristike.
4. Porivni sustavi s vijcima s upravljivim usponom, sastav, upravljanje, radne i hidrodinamičke karakteristike.
5. Porivni sustavi s upravljivim smjerom sile poriva, VoithSchneiderov porivnik, Schottelov porivnik, sastav, radne i hidrodinamičke karakteristike.
6. Porivni sustavi s vodomlaznim propulzorima, princip rada, radne i hidrodinamičke karakteristike, primjena.
7. Pogonski dizelski motori, tipovi, radne karakteristike, pomoćni sustavi.
8. Pogonske plinske turbine, tipovi, radne karakteristike, pomoćni sustavi.
9. Parnoturbinsko postrojenje, sastav, posebnosti postrojenja sa nuklearnim reaktorima, radne karakteristike pogonskih parnih turbina.
10. Prijenos snage, reduktori, spojke, osovinski vod, ukupni stupanj korisnosti.
11. Zajednički rad pogonskog stroja i propulzora u različitim re imima plovidbe, radno područje, prognozni dijagram.
12. Kombinirana porivna postrojenja ratnih brodova, sastav tipičnih kombiniranih postrojenja, radne karakteristike u različitim re imima plovidbe.
13. Pouzdanost, raspolo ivost i pogodnost odr avanja porivnih sustava ratnih brodova.
14. Osnovna ograničenja kod izbora i osnivanja porivnog postrojenja, utjecaj mase, prostora, emisije zvučnih i magnetskih signala, infracrvenog zračenja, udaraca i o tećenja, ograničenog broja posade.
15. Pristup osnivanju porivnog sustava, izbor porivnog sustava za projekt nove klase brodova (Serija 1), izbor porivnog sustava za projekt Serije 2 iste klase brodova.

Vježbe
1. Analiza re ima plovidbe, energetska bilanca poriva,
2. Izbor tipa porivnog sustava, sastav
3. Definiranje ulaznih podataka za odabir propulzora
4. Izbor propulzora, specifikacija hidrodinamičkih i radnih značajki
5. OdreÄ"ivanje veličine sile poriva
6. Proračun snage poriva i snage predane propulzoru
7. Gubici snage na različitim elementima prijenosa
8. OdreÄ"ivanje efektivne snage pogonske grupe za različite re ime plovidbe
9. Raspodjela opterećenja unutar pogonske grupe kod kombiniranih postrojenja
10. OdreÄ"ivanje nominalne trajne snage i nominalnog broja okretaja pogonskih strojeva, izbor pogonskih strojeva
11. Specifikacija prijenosnika snage (reduktor, spojka, sustav za upravljanje)
12. Prognozni dijagram
13. Idejno rje enje dispozicije porivnog sustava, sastav
14. Funkcionalna shema porivnog sustava
15. Primjeri odreÄ"ivanja značajki pouzdanosti za zadanu funkcionalnu shemu sustava
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Plumb, C.M.: Warship Propulsion System Selection, The Institute of Marine Engineers, London.
Preporučena literatura:
2. _
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu