Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pouzdanost brodskih energetskih sustava
Kratica: PBESOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Vladimir
Izvođači: dr. sc. Ivica Ančić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje sa metodologijom određivanja značajki pouzdanosti i primjenom kriterija pouzdanosti u osnivanju i održavanju brodskih energetskih postrojenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Odslušan 5. semestar preddiplomskog studija strojarstva ili brodogradnje.

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
30% seminarski rad, 70% pismeni i usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Usmeno testiranje znanja iz kolegija statistike, termodinamike i općeg strojarstva.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Primjeniti osnovna znanja iz područja teorije pouzdanosti tehničkih sustava u svrhu rješavanja jednostavnijih projektnih zadataka koji se odnose na pouzdanost brodskih energetskih sustava. Definirati osnovne značajke pouzdanosti elemenata, podsustava i sustava u brodskom energetskom postrojenju.Analizirati i ocjeniti učinkovitost različitih vrsta funkcionalnih veza elemenata brodskog energetskog sustava prema kriteriju pouzdanosti. Analizirati i vrednovati brodski energetski sustav sa stajališta pouzdanosti,pogodnosti za održavanje i raspoloživosti. Kreirati idejno rješenje sustava za praćenje i statističku obradu RAM značajki brodskog energetskog sutava. Primjeniti pravila i propise klasifikacijskih ustanova u postupku rješavanja zadataka.

Predavanja
1. Opći pojmovi i definicije u teoriji pouzdanosti
2. Funkcije razdiobe slučajne varijable, analiza i izbor razdiobe slučajne varijable
3. Značajke pouzdanosti nepopravljivih i popravljivih sustava
4. Pogodnost za održavanje i raspoloživost sustava
5. Funkcijska raščlanba brodskog energetskog sustava
6. Modeli funkcionalnih veza elemenata brodskog energetskog sustava
7. Analiza vrsta i posljedica kvarova
8. Matematički modeli za određivanje RAM značajki serijskih sustava
9. Matematički modeli za određivanje RAM značajki udvojenih sustava
10. Matematički modeli za određivanje RAM značajki paralelnih sustava
11. Ulazni podaci za proračun RAM značajki, operativni podaci
12. Integralni sustav za praćenje RAM značajki, međunarodni standardi i norme
13. Primjena kriterija pouzdanosti u osnivanju brodskog energetskog sustava
14. Primjena kriterija pouzdanosti u održavanju brodskog energetskog sustava
15. Razvoj propisa klasifikacionih društava zasnovanih na značajkama pouzdanosti

Vježbe
1. Definiranje projektnog zadatka
2. Definiranje granica sustava
3. Izrada modela funkcijskih veza
4. Izrada modela funkcijskih veza
5. Izrada blok dijagrama pouzdanosti
6. Analiza vrsta i posljedica kvarova
7. Analiza vrsta i posljedica kvarova
8. Ulazni podaci, definiranje operativnih značajki sustava prema podacima iz baze podataka
9. Ulazni podaci, definiranje operativnih značajki sustava prema podacima iz baze podataka
10. Proračun značajki pouzdanosti sustava
11. Proračun značajki pouzdanosti sustava
12. Proračun pogodnosti za održavanje
13. Proračun raspoloživosti
14. Analiza rezultata dobivenih proračunom
15. Predaja izrađenog zadatka, kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Rao,S.S. Reliability Based Design, McGraw-Hill, New York, 1992.
2. Rausand,M. Introduction to Reliability Engineering, Risk and Reliability in Marine Technology, C. Guedes Soares (editor), Brookfield, Rotterdam, 1998.
3. ISO 10303: 2000(WD, N938), Part 226: Application Protocol: Ship Mechanical Systems, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu