Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Strukturna analiza konstrukcija
Kratica: SAKONOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Smiljko Rudan
Izvođači: prof. dr. sc. Smiljko Rudan ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Ovladavanje proračunima i analizama čvrstoće, stabilnosti i vibracija brodskih i pomorskih konstrukcija na suvremen način metodom konačnih elemenata uz primjenu svjetski priznatih programskih paketa kao što je SESAM, VeriSTAR i dr.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):


Predavanja
1. Pregled metode konačnih elemenata. Vrste konačnih elemenata. Klasifikacija problema.
2. Metode rješavanja sustava jednadžbi statičke ravnoteže. Direktne i iterativne metode.
3. Problemi svojstvenih vrijednosti i vektora.
4. Metode redukcije sustava jednadžbe. Tehnika superelemenata. Metoda superpozicije prirodnih oblika vibriranja. Metoda sinteze prirodnih oblika vibriranja superelemenata.
5. Metode rješavanja sustava diferencijalnih jednadžbi u vremenskom području: Houboltova, Newmarkova i Wilsonova metoda.
6. Metoda harmonijskog ubrzanja.
7. Nelinearni statički problemi. Materijalna i geometrijska nelinearnost.
8. Dodatna masa okolne vode. Primjena metode konačnih elemenata.
9. Krutost brodskog trupa. Efektivna krutost na savijanje i smicanje.
10. Efektivna krutost na uvijanje i vitoperenje.
11. Modeliranje brodskih i pomorskih konstrukcija u metodi konačnih elemenata.
12. Čvrstoća broda pri porinuću i dokovanju.
13. Uzdužna čvrstoća broda. Valno opterećenje i odziv.
14. Uvijanje brodova sa širokim palubnim otvorima.
15. Vibracije trgovačkih i putničkih brodova.

Vježbe
1. Značajke konačnih elemenata. Matrice krutosti, mase i prigušenja i vektor opterečenja. Formiranje jednadžbi sustava.
2. Numerički primjeri rješenja sustava algebarskih jednadžbi u metodi konačnih elemenata.
3. Numerički primjeri određivanja svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora raznim metodama.
4. Numerički primjeri redukcije sustava jednadžbi.
5. Numerički primjeri vremenske integracije Houboltovom, Newmarkovom i Wilsonovom metodom.
6. Numerički primjeri vremenske integracija metodom harmonijskog ubrzanja. Prikaz routine za računalo.
7. Ilustrativni primjeri za nelinearne probleme.
8. Ilustrativni primjeri određivanja dodatne mase metodom konačnih elemenata.
9. Upoznavanje s programom STIFF za proračun krutosti brodskog trupa. Ilustrativni primjeri proračuna krutosti.
10. Proračun krutosti brodskog trupa raznih tipova brodova: tankeri, kontejnerski brodovi, putnički brodovi i dr.
11. Upoznavanje s programom SESAM.
12. Upoznavanje s programom VeriSTAR.
13. Primjeri proračuna čvrstoće brodova prilikom porinuća i dokovanja.
14. Primjeri proračuna čvrstoće raznih tipova brodova.
15. Primjeri proračuna vibracija raznih tipova brodova.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Senjanović, I.: Metoda konačnih elemenata u strukturnoj analizi brodskih konstrukcija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1998.
2. Bathe, K.J.: Finite Element Procedure, Prentice-Hall, 1996.
3. SESAM User"s Manual, Det norske Veritas, Hovik, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu