Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
WEB programiranje
Kratica: WEBPROOpterećenje: 30(P) + 10(A) + 5(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Tihomir Žilić
prof. dr. sc. Mario Essert
Izvođači: Juraj Benić mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Naučiti studente osnove WEB programiranja na klijentskoj i serverskoj strani kroz Web2PY tehnologiju. Kroz predavanja obrađuju se pojmovi statičkog (HTML/CSS) i dinamičkog (Javascript, jQuery, Arduino), baznog (mySQL,SQLite) i grafičkog (Processing, D3, GoogleMaps) sadržaja na WEBu. Na vježbama se uči programiranje clientserver komunikacije u MVC arhitekturi kroz programske primjere Web2PY alata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema ih.

Obaveze studenata:
Redoviti dolazak na predavanja i vježbe u računalnim učionicama. Rješavanje nekoliko seminara preko Scriptrunner sustava. Konzultacije prema potrebi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
30 % ocjena seminara i vježbi 30 % pismeni ispit / kolokviji 40 % usmeni ispit

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Seminari i domaće zadaće prate se preko Scriptrunner sustava: http: //fsb.scriptrunner.carnet.hr

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
pisati klijentske aplikacije s Javascript/jQuery/D3/Processing alatima
načiniti osnovne mrežne okvire na serveru kroz MVC arhitekturu u Web2PY okruženju

Predavanja
1. Internet i World Wide Web
2. HTML5
3. CSS3 (Cascading Style Sheets)
4. Statične WEB stranice: HTML5+CSS3
5. Hijerarhijski model HTMLa: Document Object Model (DOM)
6. Javascript: tipovi podataka, upravljanje programom.
7. Korisnički upravljački međusklop (dohvaćanje obrazaca)
8. Javascript događaji, funkcije i objekti
9. Model u MVC arhitekturi računalna baza
10. Računalne baze mySQL i SQLite
11. Mrežni okviri temeljeni na MVC arhitekturi
12. Javascript grafika: Canvas, SVG, D3, Processing
13. "Processing" programiranje sa Arduino interface
14. WEB kartografija: Google Maps
15. Integracija programskih modula.

Vježbe
1. Osnovni pojmovi Interneta i WEBa. MVC (modelviewcontroller) arhitektura
2. HTML5 primjeri
3. CSS3 (Cascading Style Sheets) primjeri
4. Primjeri statičnih WEB stranica
5. Rad sa Web2PY i Scriptrunnerom: izvodjenje programa na daljinu
6. Programiranje u Javascriptu. ViewController s obzirom na klijentsku stranu
7. Primjeri dinamičkih WEB stranica
8. Primjeri Javascript objekata
9. SQL programiranje
10. Napredno SQL programiranje
11. Programiranje mrežnih okvira
12. Grafički primjeri u Canvas, SVG, D3 i Processing grafici
13. Primjeri upravljanja Arduino mikroračunalom
14. Uključivanje Google karta u WEB stranicu
15. Zadavanje studentskih seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. M. Essert, WEB programiranje, e-skripta, FSB Zagreb, 2001.
2. https: //www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=category&site_id=15&category_id=103
Preporučena literatura:
3. Susan Fowler and Victor Stanwick, WEB APPLICATION
4. DESIGN HANDBOOK, ISBN: 1-55860-752-8, 2004 by Elsevier Inc.
5. John Domingue, Dieter Fensel, James A. Hendler, Handbook of Semantic Web Technologies, ISBN 978-3-540-92912-3, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu