Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Nerazorna ispitivanja
Kratica: NERAZISOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Markučič
doc. dr. sc. Morana Mihaljević
Izvođači: doc. dr. sc. Morana Mihaljević ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Usvajanje temeljnih značajki tehnika nerazornih metoda ispitivanja s posebnim osvrtom na prednosti i ograničenja njihove primjene u različitim tehničkim područjima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Poznavanje fizikalnih osnova ultrazvučnih i elektromagnetskih valova.

Obaveze studenata:
Pohađanje nastave (predavanja i vježbi). Rješavanje zadataka s vježbi. Obrada zadane teme te javna prezentacija uz diskusiju.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Vrednovanje neposrednog praktičnog i eksperimentalnog rada studenta vezano uz laboratorijske vježbe. Vrednovanje prezentacije pred polaznicima kolegija i obrane zadane teme (rasprava, pitanja, odgovori). Vrednovanje kolokvija.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studenti samostalno i grupno provode laboratorijska ispitivanja, rješavaju praktične zadatke, generiraju ispitne izvještaje, te rješavaju računske zadatke tijekom i nakon pojedinih laboratorijskih vježbi čime se provjerava kontinuitet razumijevanja gradiva. Rezultate zadataka i kolokvija komentiramo sa studentima. U interakciji sa studentima tijekom nastave (postavljanje pitanja) provjerava se razumijevanje gradiva te stjecanje kompetencija i vještina u skladu s ishodima učenja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Komentirati i ocjenjivati utjecaje relevantnih faktora na pouzdanost i vjerodostojnost rezultata/ishoda NDT ispitivanja.Kritički prezentirati načela vjerojatnosti detekcije.Uspoređivati prednosti i ograničenja pojedinih NDT metoda.Argumentirati primjenjivost pojedinih NDT metoda obzirom na zahtijevani cilj ispitivanja, obzirom na značajke ispitivane komponente (ili materijala) te obzirom na područje primjene.

Predavanja
1. uvodno o naprednim tehnikama nerazornih ispitivanja
2. tehnike volumnih metoda nerazornih ispitivanja
3. tehnike površinskih metoda nerazornih ispitivanja
4. pretpostavke za uspješnost postupka ispitivanja; PDI
5. nerazorna ispitivanja procesnoenergetskih postrojenja
6. nerazorna ispitivanja komponenti strojeva (turbostrojeva, kompresora,... )
7. nerazorna ispitivanja petrokemijskih postrojenja
8. nerazorna ispitivanja čelične užadi (dizala, žičare)
9. nerazorna ispitivanja u zrakoplovstvu
10. podvodna nerazorna ispitivanja (pomorskih i podmorskih konstrukcija)
11. nerazorna ispitivanja u brodogradnji
12. nerazorna ispitivanja kompozitnih materijala, metalnih pjena
13. nerazorna ispitivanja na željeznici
14. nerazorna ispitivanja teških odljevaka i otkivaka
15. primjena u medicini i umjetnosti

Vježbe
1. demonstracija nerazornih ispitivanja
2. praktičan rad, provedba nerazornih ispitivanja
3. praktičan rad, provedba nerazornih ispitivanja
4. sheme dokazivanja uspješnosti provedbe postupaka nerazornih ispitivanja, norme
5. primjeri
6. primjeri
7. primjeri
8. primjeri
9. primjeri
10. primjeri
11. primjeri
12. primjeri
13. primjeri
14. primjeri
15. primjeri
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. www.ndt-ed.org;
2. Krstelj, V.: Ultrazvučna kontrola, odabrana poglavlja, FSB, Zagreb, 2003.;
3. www.ndt.net
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu